Input:

R 26/1965 (tr.); Zproštění obžaloby Garance

č. 26/1965 Sb. rozh. tr.
Podle § 226 písm. a) tr. ř. lze obžalovaného zprostit obžaloby jedině tehdy, jestliže nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán.
Jestliže v průběhu trestního řízení bylo zjištěno, že se skutek stal, avšak nelze prokázat, že jej spáchal právě obžalovaný, nutno obžalovaného zprostit jedině podle § 226 písm. c) tr. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. února 1965 - 4 Tz 60/64.)
Rozsudkem okresního soudu v Litoměřicích z 25. 3. 1964 sp. zn. 3 T 241/63 byl obviněný V. D. zproštěn podle § 226 písm. a) tr. ř. obžalovaný pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák. Odvolání okresního prokurátora proti tomuto zprošťujícímu rozsudku bylo usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. června 1964 sp. zn. 4 To 212/64 podle § 256 tr. ř. zamítnuto.
Ke stížnosti pro porušení zákona bylo usnesení krajského soudu zrušeno a krajskému soudu přikázáno, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Litoměřicích z 25. 3. 1964 sp. zn. 3 T 241/63 byl obviněný V. D. zproštěn podle § 226 písm. a) tr. ř. obžaloby pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. a tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že se ve V. okr. Litoměřice v přesně nezjištěných dnech na podzim roku 1962 několikráte pohlavně stýkal s V. B., nar. 13. 12. 1948, ačkoli věděl, že jí není ještě 15 let, a že tedy konal soulož s osobou mladší než 15 let. Odvolání okresního prokurátore pak krajský soud v Ústí nad L. usnesením z 18. 6. 1964 sp. zn. 4 To 212/64 podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost výroků napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo. Na základě tohoto přezkoumání dospěl k závěru, že byl porušen zákon ve prospěch obžalovaného.
Výsledky řízení bylo bezpečně prokázáno, že nezl. V. B., nar. 13. 12. 1948 porodila dne 23. 5. 1963 v 19,40 hod. dítě ženského pohlaví, a že tedy měla pohlavní styky s nějakým mužem. Je nepochybné, že tu došlo k trestnému činu pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1 tr. zák. Bylo tedy prokázáno, že se skutek, pro který byl obviněný stíhán, skutečně stal. Za takto zjištěného skutkového stavu věci okresní soud porušil zákon, když obviněného podle § 226 písm. a) tr. ř. zprostil obžaloby proto, že nebylo prokázáno, že by se stal skutek, pro