Input:

26/1963 Sb., Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú.l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou dopravu kusových zásilek Archiv

č. 26/1963 Sb., Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú.l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou dopravu kusových zásilek
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 8. února 1963
o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 3 odst. 3 a § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, a podle § 26 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Čl. I
Vyhláška č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 1 se na konci doplní touto větou:
„Počet okrsků a jejich rozmístění stanoví ministerstvo dopravy po projednání s krajskými národními výbory.”
2. V § 5 odst. 1 se slova 10 tun nahrazují slovy „3 tuny”.
3. § 6 písm. m) zní: „m) prázdné latění nesložené (nerozebrané) přesahuje-li jeho objem 0, 5 m3; objemové omezení se nevztahuje na schrány pro živá zvířata.”
4. § 6 písm. o) zní: „o) svazky kovových rour, prutů, tyčí, plechů a plochého železa, váží-li jednotlivý svazek více než 200 kg, dále betonová a pásková ocel, není-li balena ve svazcích nebo kruzích;”
5. § 6 písm. p) zní: „p) nový nábytek bez latění kromě židlí a konferenčních stolků (kovových, dřevěných nebo proutěných), ”
6. § 6 se na konci připojuje písmeno r), které zní: „r) stroje neopatřené lyžinami nebo obalem, ač to jejich povaha z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zboží za přepravy vyžaduje (např. elektromotory apod.).”
7. § 7 odst. 2 až 5 zní:
„(2)  Ohlašování podeje kusových zásilek na příští týden počínající pondělkem a končící nedělí (ohlašovací období) provádí odesílatel na tiskopisech »Ohláška podeje kusových zásilek«, který prodává dopravce za cenu stanovenou tarifem. V ohlášce, sepisované trojmo, uvede odesílatel svoji adresu a tyto další údaje: okrsek určení, počet kusů, váhu zásilky (alespoň přibližnou), váhu jednotlivých kusů, jsou-li těžší než 500 kg, délku jednotlivých kusů, jsou-li delší než 4 m a ostatní důležité znaky zásilky jako »vývoz«, »výbušné«, »hořlavé«, »zkáze podléhající« apod. Může být udán také den, kdy si odesílatel přeje podat zásilku k přepravě. Kusové zásilky se stejným okrskem zapíše odesílatel v souvislém pořadí za sebou. K ohlášce připojí řádně vyplněné přepravní listy a odevzdá ji
a)  ve výpravně kusových zásilek nejpozději ve čtvrtek do 12. hodiny nebo
b)  ve sběrně nebo ohlašovně podeje kusových zásilek nejpozději ve středu do 12. hodiny.
(3)  Při pravidelných podejích může být mezi dopravcem a odesílatelem ujednán i jiný způsob ohlašování podeje kusových zásilek. Okresní národní výbor, v jehož obvodu je výpravna kusových zásilek může - s přihlédnutím k provozním podmínkám příslušné výpravny - po projednání s hlavními přepravci stanovit ohlašovací období kratší nebo delší, ne však delší než 14 dnů.
(4)  Ohlášku podeje spolu s přepravními listy může odesílatel zaslat poštou. Ohláška