Input:

26/1962 Sb., Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky, platné do 5.3.1963 Archiv

č. 26/1962 Sb., Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky, platné do 5.3.1963
VYHLÁŠKA
ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
ze dne 21. února 1962
o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky
Ministr-předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky stanoví podle § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 a § 21 odst. 1 zákona č. 99/1961 Sb., o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVÁ
Ukládání kárných opatření
§ 1
Rozsah oprávnění
(1)  Kárná opatření za porušení státní disciplíny (důtka, přísná důtka nebo zbavení funkce)1) mohou ukládat Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, oblastní oddělení v Bratislavě, krajská oddělení (městská oddělení v Praze) a okresní oddělení státní kontroly a statistiky (městská oddělení v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni) - dále jen „orgány státní kontroly a statistiky”.
(2)  Kárné opatření zbavení funkce se ukládá po dohodě s orgány oprávněnými odvolávat z funkce pracovníky, kterým má být toto kárné opatření uloženo, anebo s orgány jim nadřízenými. Uložením tohoto kárného opatření nezaniká pracovní poměr; o jeho zániku platí obecné předpisy.
(3)  Pracovníkům voleným nebo ustanoveným do funkce plenárním zasedáním národního výboru, jakož i voleným pracovníkům jiných orgánů a organizací, orgány státní kontroly a statistiky kárné opatření zbavení funkce neukládají; v takovém případě podají orgány státní kontroly a statistiky návrh na odvolání těchto pracovníků orgánu oprávněnému rozhodnout o jejich odvolání z funkce.
§ 2
Evidence kárných opatření
Vykonatelé rozhodnutí o uložení kárného opatření, jež orgán státní kontroly a statistiky zašle příslušnému orgánu nebo organizaci (§ 13), se založí do kádrového spisu pracovníka.
§ 3
Zahlazení kárného opatření
Orgán státní kontroly a statistiky přezkoumá po uplynutí dvou let na žádost pracovníka nebo z jiného podnětu, zda kárné opatření, které pracovníku uložil, splnilo svůj výchovný účel. Zjistí-li, že se pracovník v další práci osvědčil, rozhodne, že uložené kárné opatření se zahlazuje; v tomto případě příslušný orgán nebo organizace vyřadí z kádrového spisu pracovníka rozhodnutí o uložení kárného opatření a pokud možno i ostatní písemnosti, které svědčí o uložení tohoto opatření.
§ 4
Zamezení dvojího uložení kárného opatření
Pro závady zjištěné v průběhu prověrky nebo revize orgány státní kontroly a statistiky a uvedené v § 28 odst. 1 zákona může orgán příslušný podle jiných předpisů provést kárné řízení s odpovědným pracovníkem jen se souhlasem orgánu státní kontroly a statistiky.
ČÁST DRUHÁ
Ukládání peněžitých náhrad
§ 5
Oprávnění k ukládání peněžitých náhrad
Peněžité náhrady za škody způsobené státu2) mohou ukládat orgány státní kontroly a statistiky uvedené v § 1 odst. 1.
§ 6
Určení výše peněžitých náhrad
(1)  Peněžitá náhrada se ukládá ve výši škody způsobené státu, nejvýše