Input:

č. 26/1962 Sb. rozh., Garance

č. 26/1962 Sb. rozh.
K přijetí absolventa vysoké odborné školy doporučeného podniku školou podle vl. nař. č. 24/1959 Sb., není potřebný souhlas ONV podle § 13 dekr. č. 88/1945 Sb.
Pokračují-li účastníci v pracovním poměru sjednaném na určitou dobu i po uplynutí této doby, změní se pracovní poměr, sjednaný na určitý čas, v pracovní poměr, sjednaný na dobu neurčitou. K takovému pokračování v pracovním poměru není potřebný souhlas závodního výboru ROH.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 14. prosince 1961, 12 Co 478/61).
Žalobkyně, která nastoupila u žalované banky na základě doporučení absolventa k přijetí do pracovního poměru podle vl. nař. č. 24/1959 Sb., se domáhala rozhodnutí, že mezi účastníky není pracovní poměr. Během řízení žalobu rozšířila o eventuální požadavek, že "pracovní poměr mezi účastníky skončil okamžitým zrušením bez výpovědi z důvodu na straně žalobkyně ke dni 11. 9. 1961".
Okresní soud v Ostravě žalobu v celém rozsahu zamítl.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
K původnímu tvrzení žalobkyně, že její pracovní poměr u žalovaného účastníka platně nevznikl pro nedostatek předchozího souhlasu ONV podle § 13 dekr. č. 88/1945 Sb., je třeba uvést, že podle § 7 vl. nař. č. 24/1959 Sb. není třeba k přijetí absolventa vysoké školy a výběrové odborné školy doporučeného podniku školou, souhlasu podle § 13 dekr. č. 88/1945 Sb.
Vládní nařízení č. 24/1959 Sb. v souhlase s celkovou úpravou provedenou zák. č. 70/1958 Sb. vychází z toho, že je povinností ústředních úřadů a orgánů zajistit v oboru své působnosti v počtech a oborech, které jim byly stanoveny státním plánem rozvoje národního hospodářství, zaměstnání těchto absolventů. Úkol, který u jiných pracovníků připadá národním výborům, je úkolem škol (vysokých a výběrových odborných škol); tento úkol jsou povinny provádět v úzké spolupráci s podniky a otázku umístění musí projednat též s absolventy.
Výjimka ze zásady, že k přijetí absolventa vysoké školy a výběrové odborné školy doporučeného podniku není třeba souhlasu podle § 13 dekr. č. 88/1945 Sb., platí ve třech případech:
a) jde o absolventa vysoké nebo výběrové odborné školy, který není poprvé přijímán do pracovního poměru,
b) jde o absolventa těchto škol, který nevstoupil do pracovního poměru v období stanoveném prováděcími předpisy (§ 6 vl. nař. č. 24/1959 Sb.),
c) jde o osoby, které skončily povinnou školní docházku, dále o absolventy jedenáctileté školy (totéž platí i na absolventy dvanáctiletek), kteří nepokračují ve studiu na vysoké škole, a dále o žáky odborných škol, na jejichž absolventy se vztahuje vl. nař. č. 20/1952 Sb. anebo o studenty vysokých škol, pokud zanechali studia anebo byli z něho vyloučeni, ovšem za předpokladu, že vstupují individuálně do pracovního poměru.
Vládní nařízení č. 24/1959 Sb. se totiž vztahuje na absolventy, kteří jsou po skončení studií poprvé přijímání do pracovního poměru a platí proto také omezení stanovené podnikům jen pro případy přijímání nových absolventů podnikem. Podle § 6 vl. nař. č. 24/1959 Sb. nevstoupí-li absolvent do pracovního poměru v období stanoveném prováděcími předpisy, řídí se jeho umístění předpisy zák. č. 70/1958 Sb., tedy týmiž