Input:

R 26/1961 (tr.); Národní výbor. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Spekulace Garance

č. 26/1961 Sb. rozh. tr.
Za neoprávněný prospěch ve smyslu § 134a tr. zák. nelze považovat každý značný zisk, pramenící z činnosti mimo řádné zaměstnání.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 8. listopadu 1960 - 5 Tz 68/60.)
Lidový soud v Přerově uznal obžalované B. a G. mimo jiné vinným trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák.a obžalovaného B. též trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c) tr. zák.
Trestného činu spekulace se obžalovaní podle rozsudku dopustili tím, že v době od 1. 1. 1957 obžalovaný B. do května 1958 a obžalovaný. do pozdější doby za účelem získání neoprávněného finančního prospěchu vykrmovali větší počet vepřů na státní nákup, ačkoliv pro takové množství dobytka neměli zajištěnou dostatečnou krmivovou základnu a tuto z části nahrazovali tím, že při výkrmu používali neoprávněně a bez placení produktů závodu Olomoucké mlékárny, na něž má nárok pouze socialistický sektor. Obžalovaný B. získal pro sebe 14 126 Kčs, obžalovaný G. 14 230 Kčs. Trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví spatřoval rozsudek lidového soudu u obžalovaného B. v tom, že tento obžalovaný v době od r. 1956 do r. 1958 jako ředitel závodu Olomoucké mlékárny neuhradil podniku syrovátku, kterou k výkrmu vepřů odebral pro sebe a pro obžalovaného G. v ceně 512 Kčs.
Krajský soud v Olomouci odvolání obou obžalovaných zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu usnesení krajského soudu zrušil a k odvolání obžalovaných B. a G. zrušil i rozsudek lidového soudu mimo jiné ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění učiněná lidovým soudem jsou správná a odpovídají důkazům u soudu provedeným. Nesprávné jsou však některé právní závěry.
Je tomu tak zejména pokud jde o jednání posouzené jako trestný čin spekulace. V tomto případě bylo soudem správně zjištěno, že obžalovaní na základě výzvy KNV k organizování nadsmluvního výkrmu prasat na státní nákup počali ve větším množství vykrmovat prasata. O množství těchto prasat, která obžalovaní vykrmovali, věděl místní národní výbor, neboť jejich počet byl obžalovanými uváděn každým rokem při soupisu domácího zvířectva. S výkupním podnikem měli pak vyhotovenu řádnou smlouvu na dodávku vykrmených prasat a na zpětný odprodej krmiv. K výkrmu těchto prasat používali obžalovaní kromě krmiv, která si sami na svých pozemcích vyprodukovali a která získali od soukromých zemědělců, také syrovátku a částečně i mléčný bílek, získaný z větší části neoprávněně z podniku, ve kterém byli zaměstnáni.
Z výpočtu finančního odboru a zemědělského odboru rady ONV zjistil soud, že touto činností získali obžalovaní od 1. 1. 1957 tj. od účinnosti novelizovaného trestního zákona, každý