Input:

26/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek, platné do 28.2.1962 Archiv

č. 26/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek, platné do 28.2.1962
Vyhláška
ministerstva zemědělství
ze dne 10. března 1960
o chytání ondatry pižmové a sběru jejich kožek
Ministerstvo zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 16 zákona č. 62/1952 Sb., o rybářství, a podle § 10 odst. 3 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
Účelem této vyhlášky je zajistit pro naše hospodářství hodnotné a nepoškozené kožky ondatry pižmové a regulovat její stavy způsobem vylučujícím ohrožování chovu ryb a jiných vodních zvířat.
§ 2
Chytat ondatru pižmovou jsou oprávněni:
1.  vlastníci nebo uživatelé pozemků, vodních děl a zařízení, na nichž se ondatra pižmová vyskytne,
2.  rybářští hospodáři v revírech, pro které byli ustanoveni,
3.  osoby oprávněné k výlovu rybářského práva v rybářských revírech, pro které jim byly vydány povolenky k rybolovu,
4.  myslivečtí hospodáři v honitbách, pro které byli ustanoveni,
5.  držitelé loveckých lístků v honitbách, pro které jim byla mysliveckým hospodářem vydána povolenka k lovu.
§ 3
(1)  Chytat ondatru pižmovou mohou kromě osob uvedených v § 2 i jiné osoby, kterým výkonný orgán okresního národního výboru k návrhu podniku pověřeného sběrem a výkupem sběrných surovin vydá povolení k chytání ondatry pižmové (dále jen „povolení”).
(2)  Před vydáním povolení vyžádá si výkonný orgán okresního národního výboru vyjádření k navrženým osobám od okresního výboru Československé myslivecké