Input:

č. 26/1960 Sb. rozh., Garance

č. 26/1960 Sb. rozh.
Od 1. januára 1959 rozhoduje o vyvlastnení a náhrade za vyvlastnenie stavebný úrad podľa § 20 zák. č. 87/1958 Zb. Toto ustanovenie o právomoci rozhodovať o vyvlastňovacej náhrade je v podstate ustanovením procesnej povahy, v nedostatku opačného ustanovenia platí ihneď o svojej účinnosti, a to aj na prípady, ktoré sú už na súde snáď prejednávané, avšak nie sú ešte právoplatne skončené.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 2. septembra 1959, 4 Co 222/59.)
Ľudový súd v Prievidzi zamietol návrh na určenie vyvlastňovacej náhrady súdom s odôvodnením, že bol podaný po uplynutí 30 dňovej lehoty uvedenej v § 20 ods. 6 zák. č. 280/1949 Zb.
Vo svojej sťažnosti domáhala sa navrhovateľka toho, aby jej návrh bol prejednaný, keďže bol podaný včas, lebo konečné rozhodnutie o vyvlastňovacej náhrade jej bolo doručené včas (návrh na súd došiel v 30 dňovej lehote).
Krajský súd v Nitre rozhodnutie súdu prvej stolice zrušil a ďalšie konanie zastavil.
Odôvodnenie:
Je síce pravda, že podľa § 20 ods. 6 zák. č. 280/1949 Zb. ak niektorý účastník nebol spokojný s právoplatným rozhodnutím o vyvlastňovacej náhrade,