Input:

26/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 19.10.1997 Archiv

č. 26/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 19.10.1997
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. dubna 1959
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky a spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Dne 25. listopadu 1958 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Vláda Dohodu schválila dne 11. března 1959. Schválení Dohody vládou Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. ledna 1959 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 28. března 1959.
Podle svého článku 16 Dohoda nabyla účinnosti ode dne 27. dubna 1959.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č.26/1959 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ POMOCI V OBORU CELNICTVÍ
Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky ve snaze, aby úzké a trvalé přátelské vztahy mezi oběma státy byly dále posíleny též prohloubením a zlepšením spolupráce celních orgánů, dohodly se na těchto ustanoveních:
Článek 1
Celní správy obou Smluvních stran budou si vzájemně poskytovat pomoc při provádění celní a devizové kontroly na společných státních hranicích.
Článek 2
(1) Přestup osob a zboží přes společné státní hranice se smí provádět jen na hraničních přechodech stanovených vzájemnou dohodou.
(2) Celní správy obou Smluvních stran stanoví společné úřední hodiny celních orgánů činných na hraničních přechodech.
Článek 3
Zboží dopravované přes společné státní hranice musí být provázeno doklady pro celní řízení, jakož i doklady, jež jsou požadovány na základě mezinárodních smluv.
Článek 4
Provážené zboží podléhá zpravidla jen vnější celní prohlídce, pokud z bezpečnostních, zdravotních nebo z jiných vážných důvodů není třeba provést vnitřní prohlídku.
Článek 5
Celní orgány každé za Smluvních stran uznávají celní závěry, doklady, otisky pečetí a razítek celních orgánů druhé Smluvní strany.
Článek 6
(1) Celní orgány každé ze Smluvních stran projednají zboží dovážené ve zbožovém styku jen tehdy, jestliže celní orgány druhé Smluvní strany provedly vývozní celní projednání tohoto zboží.
(2) Celní orgány každé ze Smluvních stran zadrží zboží, přihlášené u nich ve zbožovém styku k dovoznímu projednání, které nebylo ve vývozu projednáno celními orgány druhé Smluvní strany. O takových případech je třeba uvědomit celní orgány, které neprovedly vývozní celní projednání, a s takovým zbožím naložit podle návrhu těchto orgánů.
Článek 7
(1) Odmítnou-li celní orgány jedné Smluvní strany projednat zboží proto, že nebyly předloženy potřebné doklady nebo z jiných důležitých důvodů, uvedou