Input:

č. 26/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 26/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Spočívanie konania podľa § 421 o. s. p. môže nastať len vtedy, keď neustanovivší sa účastníci boli riadne predvolaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. októbra 1956, Cz 458/56.)
Na ústne pojednávanie ustanovené na deň 8. júna 1954 sa žiadny z účastníkov neustanovil. Súd vyznačil, že konanie spočíva, pretože mal v spise výkazy o doručení predvolania pre oboch účastníkov.
Podaním z 13. októbra 1955 žalobca žiadal, aby žaloba bola riadne prejednaná a aby „obnovou bolo konanie navrátené do pôvodného stavu“.
Ľudový súd v Nitre návrh žalobcu na navrátenie do predošlého stavu odmietol, lebo spor spočívaním zanikol už 8. júna 1955.
Krajský súd v Nitre rozhodnutie prvej stolice potvrdil. Rovnako ako ľudový súd nezaoberal sa tvrdením žalobcu, že predvolanie na ústne pojednávanie na deň 8. júna 1954 mu nebolo doručené.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uvedenými uzneseniami