Input:

č. 26/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 26/1956 Sb. rozh. tr.
Ak obžaloba dáva obvinenému za vinu, že spáchal viac skutkami jeden trestný čin v tej istej subjektívnej a objektívnej súvislosti, nemožno obvineného sčasti od obžaloby pre niektorý skutok oslobodiť, ak bol uznaný vinným trestným činom spáchaným iba niektorým z viac v obžalobe uvedených skutkov. V takom případě nemôže súd obvineného sčasti od obžaloby oslobodiť ani keď skutok, ktorým obvineného uznal vinným, kvalifikoval ináč než obžaloba.
Priestupok čierneho obchodu podľa §87 písm. d) tr. zák spr. prichádza do úvahy vtedy, keď páchateľ nekalým spôsobom tovar hromadí alebo iným nedovoleným spôsobom tovar vo väčšom rozsahu odníma výrobe, obehu alebo spotrebe bez toho, žeby bol tým mohol ohroziť plynulé zásobovanie predmetmi potreby aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta. Ide tu o ustanovenie sledujúce všeobecný poriadok zásobovania. Ak ale takým konaním páchateľ by mohol ohroziť plynulé zásobovanie predmetmi potreby aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ide o trestný čin ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 13. januára 1956, 2 Tz 218/55.)
Obvinený bol okresným prokurátorom v Poprade obžalovaný, že ako obchodník s galanterným a papiernickým tovarom potom, čo mu bola koncom roku 1949 živnosť výmerom ONV odňatá, neponúkol na odovzdanie kompetentným miestam zostavší mu tovar, ale tento nechal ležať uskladnený vo svojej domácnosti, kde bol potom začiatJkom júna 1953 nájdený, že tiež postupne nahromadil a uskladnil vo svojej domácnosti rôzny mužský a ženský textilný tovar a koberce v množstve presahujúcom osobné potreby jeho a jeho manželky a konečne, že ako trafikant zatajil väčšie množstvo tabakových výrobkov. V tomto konaní zhľadala obžaloba trestný čin ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1, 2 písm. b) tr. zák.
Ľudový súd v Poprade uznal obvineného vinným pre uskladnenie väčšieho množstva galanterného a papiernického tovaru priestupkom čierneho obchodu podľa § 87 písm. d) tr. zák. spr. Naproti tomu pokiaľ ide o ukrývanie textilií a tabakových vyrobkov, obvineného od obžaloby oslobodil. Podľa odôvodnenia rozsudku ľudového súdu mal sa obvinený postarať o to, aby väčšina galanterného a papiernického tovaru bola daná do distribúcie, v ktorom smere by mu vraj ľudová správa zjednala pomoc. Keď tak neurobil, došiel ľudový súd k záveru, že obvinený sa tým nedopustil síce zažalovaného trestného činu podľa § 134 ods. 1 a 2 písm. c) tr. zák., že však naplnil svojím konaním res£. opomenutím skutkovú podstatu čierneho obchodu podľa § 87 písm. d) tr. zák. spr., lebo nedovoleným spôsobom vo väčšom rozsahu odnímal z obehu a zo spotreby uvedený tovar určený na uspokojovanie potrieb obyvateľstva bez toho, žeby tu išlo Q predmety, ktorých uskladnenie by mohlo ohroziť plynulosť zásobovania predmetmi potreby obyvateľstva niektorého miesta v zmysle § 134 ods. 1 tr. zák. Pokiaľ ide o textílie, ľudový súd síce má zato, že prekračujú množstvo pre bežnú potrebu obvineného a jeho manželky, avšak poukazuje tu na obhajobu obvineného, že pánske šaty, prádlo a pánsku látku si obvinený nakúpil postupne vzhľadom na svoj veľmi zlý zdravotný stav (ktorý je preukázaný), aby v prípade, že nebude môcť