Input:

259/2014 Sb., Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin), ve znění účinném k 1.7.2017 Archiv

č. 259/2014 Sb., Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin), ve znění účinném k 1.7.2017
[zrušeno č. 225/2022 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. října 2014
o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o prekurzorech výbušnin)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 11, § 12 a § 13
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PREKURZORY VÝBUŠNIN
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) , který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (dále jen „nařízení“), práva a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů výbušnin (dále jen „zpřístupnění“), při jejich držení, používání, a dále při jejich povolování2) , registraci3) a oznamování4) .
(2) Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení.
§ 2
Zpřístupnění, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
(1) Prekurzory výbušnin podléhající omezení mohou být osobám z řad široké veřejnosti5) zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány, pouze na základě
a) povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení, nebo
b) registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení.
(2) Prekurzory výbušnin podléhající omezení, lze nabízet též prostřednictvím internetu, pokud
a) jsou přijata opatření zajišťující jejich zpřístupnění pouze osobám z řad široké veřejnosti, které jsou držiteli platného povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo
b) je zajištěna registrace podle § 6 odst. 1 písm. c), pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.
(3) Hospodářský subjekt6) , který umožňuje zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím internetu, je před jejich zpřístupněním povinen informovat osobu z řad široké veřejnosti
a) o zákazu zpřístupnění tohoto zboží bez povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo
b) o skutečnosti, že zpřístupnění podléhá registraci, pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.
(4) Pro zásilkové zpřístupnění platí ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.
(5) Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti mladším 18 let; v případě těchto osob nelze vydat povolení ani provést registraci transakce.
§ 3
Žádost o povolení
Žádost o povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení (dále jen „povolení“) může podat osoba z řad široké veřejnosti u obvodního báňského úřadu. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem
a) název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, pro které se o povolení žádá,
b) účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity, a
c) odůvodnění použití požadovaného prekurzoru.
§ 4
Rozhodnutí o povolení
(1) O povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Obvodní báňský úřad si před vydáním povolení vyžádá závazné stanovisko krajského ředitelství Policie České republiky, příslušného podle místa