Input:

258/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 258/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. května 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. a nařízení vlády č. 156/2019 Sb., se mění takto:
1. V části IV. Vojenská hodnost četař se v písmeni k) slovo „miřič“ nahrazuje slovem „mířič“.
2. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr písm. j) bodě 3 se za slova „specializovaných prací“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství,“ a za slovo „pluku,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu,“.
3. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se písmena o) až q) označují jako písmena n) až p).
4. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík písm. b) bodě 1 se za slovo „letectva,“ vkládají slova „specializovaném zařízení Vojenského zpravodajství,“, slovo „leteckému“ se nahrazuje slovem „leteckém“ a za slovo „křídlu,“ se vkládají slova „vojenském útvaru plukovního typu“.
5. Na konci části VIII. Vojenská hodnost praporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
„s) vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).“.
6. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 2 se slova „signálového zpravodajství“ zrušují.
7. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. b) bodě 4 se za slovo „pracovišti“ vkládají slova „ve Vojenském zpravodajství nebo“.
8. V části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík písm. i) bodě 8 se za slova „činností u“ vkládá slovo „odboru“, slova „Ministerstva obrany“ se nahrazují slovy „Velitelství pro operace“ a slova „pomocník vedoucího směny“ se nahrazují slovy „první příslušník stálé směny“.
9. Na konci části IX. Vojenská hodnost nadpraporčík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l) komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální