258/2009 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 258/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. srpna 2009
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Broumovské stěny (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Předmětem ochrany jsou:
a) přirozené lesní porosty na severních a východních svazích Broumovských stěn tvořené především acidofilními a květnatými bučinami a suťovými lesy a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
b) geomorfologicky ojedinělý útvar Broumovských stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a měst, složitě členěných hřbetů, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Broumovské stěny a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.
§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace se rozkládá v katastrálních územích Božanov, Křinice a Martínkovice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3) ,
b) upravovat povrch pozemních komunikací4) s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c) zřizovat myslivecká zařízení.
§ 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá v Královéhradeckém kraji, v katastrálních územích Hlavňov a Suchý Důl. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.
 
Ministr:
doc. RNDr. Miko, Ph.D. v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 258/2009 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
1
606648,340
1003651,190
1
2
606630,550
1003651,980
2
 
 Nahoru