257/2000 Sb., Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění účinném k 24.4.2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 257/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
(zákon o Probační a mediační službě)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 odst. 2 nahrazuje slova
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část třetí
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 5a
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 5a odst. 3 písm. a) bod 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5a
181/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 4 odst. 2 písm. b)
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 5 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5a, § 6 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 5 odst. 3
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá nové § 4a a 4b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
HLAVA I
ZŘÍZENÍ, ORGANIZACE A ČINNOST PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY
Probační a mediační služba
§ 1
(1) Zřizuje se Probační a mediační služba, která provádí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem1) úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení.
(2) Probační a mediační služba je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
§ 2
(1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen „obviněný“), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.
(2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.
§ 3
Organizace Probační a mediační služby
(1) V čele Probační a mediační služby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Ředitel Probační a mediační služby zajišťuje její chod po stránce personální, organizační, hospodářské, materiální a finanční.
(2) Plnění úkolů Probační a mediační služby ve vztahu k soudům, státním zastupitelstvím a orgánům Policie České republiky zajišťují její střediska, která působí v sídlech okresních soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů (dále jen „okresní soudy“). Střediska Probační a mediační služby (dále jen „střediska“) působící v sídlech okresních soudů, která jsou současně sídly krajských soudů nebo Městského soudu v Praze, zajišťují úkoly Probační a mediační služby i ve vztahu k těmto soudům, příslušným státním zastupitelstvím a policejním orgánům.
(3) Příslušnost středisek k provádění úkonů probace a mediace se řídí příslušností soudu a v přípravném řízení státního zástupce, v jehož obvodu středisko působí. K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů může předseda senátu nebo samosoudce příslušného soudu a v přípravném řízení příslušný státní zástupce uložit provedení potřebných úkonů středisku, v jehož obvodu bydlí osoba, které se takové úkony týkají.
(4) V obcích, jež jsou sídly dvou nebo více okresních soudů, mohou být střediska sloučena tak, že jejich počet bude nižší, než odpovídá počtu zde sídlících soudů.
(5) Středisko lze dále členit podle potřeby na oddělení zaměřená zejména na mladistvé obviněné, obviněné ve věku blízkém věku mladistvých nebo na uživatele omamných a psychotropních látek.
 
 Nahoru