256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění účinném k 19.9.2016

256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí  (katastrální z…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 256/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. srpna 2013
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 22 odst. 1 a § 27
139/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 23 odst. 1 písm. a)
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 32
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 2
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 7, § 52 odst. 4 písm. b) a c) a § 60
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Katastr nemovitostí
(1) Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.
(2) Katastr je zdrojem informací, které slouží
a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b) pro
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru