256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 13.8.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 256/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004
o podnikání na kapitálovém trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 6 mění písm. a)
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 118 odst. 3 nové znění písmen c) a d)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění; 27 novelizačních bodů
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 264 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 85 novelizačních bodů
nová přechodná ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 82 odst. 4 ruší písm. c), v § 82 odst. 4 písm. f) nahrazuje slovo
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 115 odst. 1 doplňuje písm. k), v § 117 odst. 2 písm. f) nahrazuje slova
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 115 odst. 1 duplicitně vkládá písm. k)
ÚZ 287/2006 Sb.
 
 
120/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění celkem 81 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 32 novelizačních bodů
29/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 128 odst. 3 a 10, § 129 odst. 1, § 129a odst. 2, § 130 odst. 4 písm. d), § 131 odst. 3; nová přechodná ustanovení
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
vkládá v § 118 odst. 3 písm. g) až q) a odst. 8
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 19 odst. 1 a 2, § 61 odst.1 a 2, § 78 odst. 1 a 2 a § 106 odst.1 a 2
216/2008 Sb.
(k 20.6.2008)
v § 115 odst. 1 ruší písm. i)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 284 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
230/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 14a
ÚZ 346/2008 Sb.
 
 
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 97
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 198; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2 odst. 1 písm. j) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění celkem 158 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 192 odst. 6
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 10d odst. 3, § 36h odst. 3, § 97, § 113 odst. 8, § 118, § 120 odst. 4, § 120a, § 120b, § 127 odst. 1, § 127d odst. 1 a 2, § 162 odst. 6 a 7, § 199 odst. 2, § 202; vkládá nový § 120c; nové přechodné ustanovení
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění § 15d odst. 1 písm. f), § 15g, § 157 odst. 7 písm. c), § 157 odst. 14 písm.b)
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1, § 3 odst. 1 písm. k), § 94 odst. 1, § 104 odst. 1, § 127d odst. 1, § 138; vkládá novou část jedenáctou; ruší § 197; nové přechodné ustanovení
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
41/2011 Sb.
(k 31.12.2011)
mění § 16a odst. 8; vkládá v § 136 odst. 2 písm. f) a i)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění, celkem 158 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 1, § 30 odst. 3, § 38 odst. 1, § 90a odst. 1 a 2, § 103 odst. 2 písm. d)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2a odst. 1, § 54 odst. 2, § 151 odst. 1 písm. j)
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 53 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
172/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 35b písm. c), § 36a odst. 3, § 92 odst. 1, § 93, § 104 odst. 5, § 145 odst. 8 písm. e), § 202a; vkládá nový § 87a a § 195a; ruší § 83a
254/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 1, § 26 odst. 2, § 135 odst. 1, § 164 odst. 1 a odst. 3, § 166 odst. 1 a odst. 3; vkládá novou část jedenáctou
134/2013 Sb.
(k 30.6.2013)
vkládá nový § 93a; mění § 112 odst. 3
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 105 novelizačních bodů
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění, celkem ke všem datům 149 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 9ag, § 16a, § 24a, § 24b, § 27, § 135a, § 146, § 149d
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 9aj až 9au; mění § 136 odst. 2 a § 155c;
pozbývají platnosti ustanovení § 9aa až 9ai, § 136 odst. 2 písm. k) a p) a § 155c odst. 4 písm. c)
336/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 21 odst. 8, § 22 odst. 6, § 36i odst. 4, § 92 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 2 písm. b) a § 93 odst. 3 písm. b)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nový § 7b; mění § 10d, § 116, § 130, § 137, § 138 a § 193; ruší § 135e
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění, celkem k datu 56 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních cenných papírů.
(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné vyrovnání24) a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.
(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) a přestupky v návaznosti na
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49) ,
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42) ,
c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) ,
d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) ,
e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) ,
f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52) a
g) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61) .
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby, je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala,
b) osobou s řídící pravomocí
1. vedoucí osoba,
2. dozorčí rada nebo jiný dozorčí orgán,
3. člen dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu,
4. osoba, která v rámci emitenta činí rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a která má přístup k vnitřním informacím,
c) osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry
1. vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry,
2. vázaný zástupce (§ 32a) obchodníka s cennými papíry a jeho vedoucí osoby,
3. investiční zprostředkovatel (§ 29) obchodníka s cennými papíry,
4. zaměstnanec obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,
5. zaměstnanec vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,
6. fyzická osoba jiná než uvedená v bodech 1 až 4, která se podílí na poskytování hlavních investičních služeb obchodníka s cennými papíry a která svou činnost uskutečňuje podle příkazů obchodníka s cennými papíry,
7. fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem obchodník s cennými papíry pověřil třetí osobu v souvislosti s poskytováním hlavních investičních služeb,
8. osoba, která v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, vytváří věcný obsah analýzy investičních příležitostí,
d) nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,
e) kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích
 
 Nahoru