254/2000 Sb., Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění účinném k 1.9.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 254/2000 Sb.
[zrušeno č. 93/2009 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. července 2000
o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
209/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
v § 41 doplňuje odst. 4
169/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 37 novelizačních bodů
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
v § 15 odst. 1 doplňuje větu
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 15 odst. 1 nahrazuje slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 15 odst. 1 mění poslední větu a pozn. č. 7a
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 15 odst. 1 nahrazuje slova a ruší pozn. č. 7a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8 odst. 2 písm. c), § 11 odst. 2 písm. e) a § 18
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 5 a § 26
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 15 odst. 1 a 3
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 15 odst. 1, § 21 odst. 1 a 3, § 33 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
AUDITOR, POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB, KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) postavení a činnost auditorů, auditorských společností, asistentů auditora, podmínky, za nichž mohou být poskytovány auditorské služby, a vznik, postavení a působnost Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“).
§ 2
(1) Auditorskými službami se rozumí
a) ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv1a) (dále jen „audit“),
b) ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů,
c) ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou.
(2) Auditorské služby podle tohoto zákona je oprávněn poskytovat auditor a auditorská společnost.
(3) Auditorem se rozumí ten, kdo je zapsán do seznamu auditorů podle § 3 odst. 1 a 2 nebo zaregistrován v seznamu auditorů podle § 3 odst. 7.
(4) Auditorskou společností je obchodní společnost, která je zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou. Jménem auditorské společnosti mohou auditorské služby poskytovat pouze auditoři.
(5) Auditor je při poskytování auditorských služeb nezávislý; je vázán pouze právními předpisy. Auditor je rovněž povinen dodržovat auditorské směrnice a profesní předpisy vydané Komorou.
(6) Poskytuje-li auditor auditorské služby jménem auditorské společnosti, nesmějí společníci, akcionáři nebo vedoucí pracovníci této auditorské společnosti, kteří nejsou auditory, zasahovat do poskytování auditorských služeb způsobem, který může ohrozit nezávislost auditora při poskytování těchto služeb.
HLAVA II
PŘEDPOKLADY PRO POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB
§ 3
Podmínky pro zapsání auditora do seznamu auditorů
(1) Komora zapíše na žádost do seznamu auditorů toho, kdo
a) získal vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu,2)
b) je plně způsobilý k právním úkonům,
c) je bezúhonný,
d) pracoval po dobu alespoň 3 let jako asistent auditora,
e) není v pracovním poměru nebo v obdobném poměru, s výjimkou pracovního poměru vysokoškolského učitele nebo pracovního poměru u auditora nebo u auditorské společnosti,
f) nevykonává činnost neslučitelnou s poskytováním auditorských služeb (§ 18),
g) složil auditorskou zkoušku,
h) nebyl vyškrtnut ze seznamu auditorů v souvislosti s uložením kárného opatření nebo uplynula doba stanovená v § 22 odst. 2, a
i) uhradil poplatek ve výši stanovené Komorou nepřevyšující částku 5 000 Kč.
(2) Do seznamu auditorů Komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud prokáže, že je oprávněn poskytovat auditorské služby ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji zavazuje zajistit auditorům tohoto státu přístup k poskytování auditorských služeb, a
b) usazeného auditora za podmínek stanovených v § 13c a 13d.
(3) Tomu, kdo splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2, je Komora povinna umožnit, nejdéle do 30 dnů ode dne splnění poslední podmínky, složení slibu do rukou prezidenta nebo
 
 Nahoru