253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 5.6.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 253/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) a b), § 10 odst. 5 písm. b) bod 2 a § 30 odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 52 odst. 8
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 2 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a) a b)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32 odst. 2 a § 39 odst. 1 písm. d)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 2 odst. 1, § 5 písm. a), § 13 odst. 2, § 21 odst. 6, § 48
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 29 odst. 4, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49; nová přechodná ustanovení
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 a § 13 odst. 2 písm. a)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 32 odst. 2
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 odst. 1 a 3, § 42 odst. 1, 2 a 3
377/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 a přílohu
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 13 odst. 2 nové písm. b)
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 4, § 11 odst. 4
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2; vkládá nový § 29a
166/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 18 odst. 4, § 31 a § 38; vkládá nové § 31a až 31c
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13 odst. 2
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 1 písm. b)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 52 odst. 9
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 177 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 2 odst. 1 písm. b)
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 31b odst. 2
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 39 a § 40
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
§ 2
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4) ,
2. organizátor trhu s investičními nástroji,
3. osoba s povolením k poskytování investičních služeb5) ,
4. investiční společnost, samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního fondu a penzijní společnost,
5. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3) ,
6. osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček anebo k obchodování s nimi,
7. osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček,
8. pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění7) , s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností,
9. osoba, která vykupuje dluhy a pohledávky a obchoduje s nimi,
10. osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti,
11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,
12. osoba oprávněná k poradenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo k poradenství a službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů9) ,
13. osoba poskytující služby peněžního makléřství,
14. osoba poskytující služby úschovy cenností,
c) provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly,
d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi,
e) auditor, daňový poradce a účetní,
f) soudní exekutor při provádění další činnosti exekutora podle exekučního řádu a při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku,
g) notář při úkonech v rámci notářské úschovy8) anebo advokát nebo notář při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta, anebo jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při
 
 Nahoru