252/1994 Sb., Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění účinném k 22.5.2002, platné do 12.9.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 252/1994 Sb.
[zrušeno č. 348/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. prosince 1994
o rozhlasových a televizních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
135/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
mění (§ 5 odst. 1, vkládá nový odst. 2, nadpis pod § 6, § 6 odst. 1)
čá. 138/2001 Sb.
 
 
192/2002 Sb.
(k 22.5.2002)
mění § 2, § 3 odst. 3 a 4, § 5 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět poplatků
(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.
(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.
(3) Z přijímače, který umožňuje individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového i televizního vysílání, se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.
(4) Rozhlasovému poplatku nebo televiznímu poplatku nepodléhají:
a) účastnické stanice rozhlasu po drátě,1)
b) telekomunikační zařízení2) určená výhradně k jinému účelu než k příjmu vysílání Českého rozhlasu a České televize,
c) telekomunikační zařízení určená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
d) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást muzejních a galerijních sbírek.
§ 2
Poplatník
(1) Poplatníkem je právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, která je držitelem3) rozhlasového nebo televizního přijímače.
(2) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač součástí dopravního prostředku, poplatníkem je držitel dopravního prostředku.
(3) Od rozhlasového poplatku a televizního poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,4)
b) cizí státní občané, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt,
c) Policie České republiky, Armáda České republiky, Bezpečnostní informační služba a Vězeňská služba České republiky, pokud jsou rozhlasové a televizní přijímače využívány pouze příslušníky Vězeňské služby,
d) Český rozhlas a Česká televize,
e) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
f) držitelé licence5) opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,
g) držitelé licence5) opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,
h) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou.5a)
(4) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima,6)
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.6)
Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona.6)
(5) Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 3 nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž důvod pro toto osvobození vznikl; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž důvod pro toto osvobození zanikl. Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle
 
 Nahoru