Input:

251/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 251/2019 Sb.
[zrušeno č. 5/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb., vyhlášky č. 207/2014 Sb. a vyhlášky č. 11/2018 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze 21. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.
2. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 4.1. vkládá nový bod 4.2., který zní:
 
„4.2.
Aromia bungii (Faldermann)“.
3. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 10.5. vkládá nový bod 10.6., který zní:
 
„10.6.
Grapholita packardi Zeller“.
4. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 16.1. vkládají nové body 16.2. a 16.3., které znějí:
 
„16.2.
Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3.
Oemana hirta (Fabricius)“.
5. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. c) se za bod 3. vkládají nové body 3.1. až 3.3., které znějí:
 
„3.1.
Elsinoë australis Bitanc. & Jenk
3.2.
Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3.
Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk“.
6. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. a) se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:
 
„7.1.
Pityophthorus juglandis Blackman“.
7. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. c) se před bod 1. vkládají nové body 0.1. až 0.3., které znějí:
 
„0.1.
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2.
Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell
0.3.
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat“.
8. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 1. se slovo „Finsko,“ zrušuje.
9. V příloze č. 1 části B písm. a) se za bod 4. vkládají nové body 4.1. a 4.2., které znějí:
 
„4.1.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
4.2.  Liriomyza trifolii (Burgess)
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)“.
10. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 5. pravý sloupec zní:
„Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (kromě těchto území pod místní správou: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest;