Input:

25/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě Garance

č. 25/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. ledna 2017 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 21 dne 9. srpna 2022 a v souladu s týmž článkem nahrazuje Dohodu o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, podepsanou dne 10. května 1972 a publikovanou pod č. 56/1977 Sb., a Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie o změně přílohy Dohody o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, podepsané dne 10. května 1972, sjednanou výměnou nót ze dne 26. listopadu 1985 a 18. ledna 1986.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Indonéské republiky
O LETECKÉ DOPRAVĚ

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a
vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států,
se dohodly takto:
Článek 1
Definice

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:
(a) výrazem „Úmluva“ se rozumí Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednaná v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud byly tyto přílohy a změny přijaty státy obou smluvních stran,
(b) výrazem „letecké úřady“ se rozumí v případě České republiky Ministerstvo dopravy nebo kterýkoli jiný orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedeným leteckým úřadem, a v případě Indonéské republiky ministr dopravy nebo kterákoli jiná osoba nebo orgán zmocněný k provádění jakýchkoli funkcí vykonávaných uvedeným ministrem,
(c) výrazem „určený letecký podnik“ se rozumí každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této dohody,
(d) výrazem „území“ se ve vztahu k Indonésii a v souladu s jejím právem rozumí pevnina, vnitřní vody, souostrovní vody, pobřežní moře a vzdušný prostor pod svou svrchovaností a přilehlé zóny, výlučné ekonomické zóny a kontinentální šelfy stejně jako vzdušný prostor nad nimi, kde Indonéská republika vykonává kontrolu, svrchovaná práva nebo pravomoc v souladu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu podepsané dne 10. prosince 1982 v Montego Bay; a ve vztahu k České republice má tento