Input:

25/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany Garance

č. 25/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2019 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 10. ledna 2020.
Vstupem této Dohody v platnost pozbylo na základě článku 11 odst. 6 Dohody platnosti Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, podepsané v Bělehradě dne 30. května 2005, vyhlášené pod č. 97/2006 Sb. m. s.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SRBSKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Vláda České republiky a vláda Srbské republiky (dále jen „smluvní strany“);
přesvědčeny, že vojenská spolupráce je významným prvkem přátelských vztahů mezi Českou republikou a Srbskou republikou;
přejíce si posílit rámec dvoustranné spolupráce;
vědomy si významu posílení důvěry a bezpečnosti stabilních a demokratických států Evropy;
jednajíce v duchu partnerství a spolupráce;
přejíce si rozvinout a prohloubit vztahy v oblasti obrany;
se dohodly na následujícím:
  
Článek 1
Účel a zásady spolupráce
1. Účelem spolupráce mezi smluvními stranami podle této Dohody je přispět k posílení mezinárodního míru a stability. Spolupráce není zaměřena proti jiným státům.
2. Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat dvoustrannou spolupráci podle této Dohody na základě vzájemnosti a společných zájmů, dodržujíce při tom vnitrostátní právní řád států smluvních stran, jakož i pravidla mezinárodního práva.

  
Článek 2
Orgány odpovědné za provádění této Dohody
1. Orgány pověřené prováděním této Dohody jsou Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Srbské republiky (dále jen „odpovědné orgány“).
2. Pro účely provádění této Dohody mohou odpovědné orgány uzavřít prováděcí ujednání.

  
Článek 3
Oblasti spolupráce

Spolupráce podle této Dohody zahrnuje zejména následující oblasti:
1) obranná a bezpečnostní politika;
2) obranné plánování a řízení obrany státu;
3) vojensko-technická spolupráce, zbraňové a obranné technologie;
4) mnohonárodní operace;
5) vojenské vzdělávání, výcvik a cvičení;
6) vojenské zdravotnictví;
7) vojenská geografie a kartografie;
8) vojenské právo; a
9) další oblasti společného zájmu, na kterých se odpovědné orgány dohodnou.

  
Článek 4
Způsoby spolupráce

Spolupráce podle článku 3 této Dohody bude prováděna následujícími způsoby:
1) návštěvy na úrovni ministrů obrany, náčelníků generálního štábu a jiných představitelů smluvních stran a/nebo odpovědných orgánů;
2) vysílání či výměna příslušníků odpovědných orgánů;
3) výměna zkušeností v oblastech společného zájmu;
4) účast na společném výcviku a cvičeních;
5) účast na konferencích, sympoziích a seminářích;
6) jiné způsoby spolupráce, na kterých se odpovědné orgány dohodnou.

  
Článek 5
Roční plán spolupráce
1. Za účelem provádění této Dohody připraví