25/2017 Sb., Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

25/2017 Sb.  Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monit…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 25/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017
o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1) předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí2) .
§ 2
Rozsah působnosti
Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto zákona (dále jen „dotčená osoba“) je
a) organizační složka státu,
b) státní fond,
c) státní příspěvková organizace,
d) veřejná vysoká škola,
e) veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou,
f) územní samosprávný celek,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru