25/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 25/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. ledna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 3 dne 23. dubna 2017.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o propojení české dálnice D 3
a rakouské rychlostní silnice S 10
na česko-rakouských státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“),
- ve snaze o zkvalitnění silničního spojení,
- se záměrem podporovat rozvoj obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy,
- ve snaze o ochranu životního prostředí, efektivní využití energie, bezpečnost silničního provozu a zlepšení pracovních podmínek řidičů a
- při uznání vzájemných výhod a zájmu propojení dálnice D 3 a rychlostní silnice S 10 na společných státních hranicích se dohodly takto:
  
ČLÁNEK 1
Předmětem této dohody je propojení dálnice D 3 na území České republiky a rychlostní silnice S 10 na území Rakouské republiky na česko-rakouských státních hranicích mezi obcemi Dolní Dvořiště a Wullowitz.
  
ČLÁNEK 2
1. Propojení kapacitních pozemních komunikací se uskuteční na společných státních hranicích na území obce Dolní Dvořiště na české straně a na území obce Wullowitz na rakouské straně mezi hraničními znaky III/28-010 staré číslování (III/28-16 nové číslování) a III/30-1 staré
 
 Nahoru