25/2017 F.z., Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
25/2017 F.z.
Sdělení
Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
 
Zpracovatel:
 
Ing. Václav Tittelbach
Č. j.: MF-34272/2017/28-1
Tel.: 257 042 190
PID: MFCR7XTCMR
Dne 1. ledna 2018 nabývá účinnosti vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), kterou se implementuje požadavek čl. 8 odst. 6 ve vazbě na čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Výše uvedená novela vyhlášky zavádí, mimo jiné, povinnost dotčených účetních jednotek použít přímo použitelné předpisy EU upravující mezinárodní účetní standardy1) (dále jen „IFRS“) v oblasti finančních nástrojů. Odkaz na IFRS pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a při uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce
 
 Nahoru