Input:

R 25/1966 (tr.); Neoprávněné podnikání. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 25/1966 Sb. rozh. tr.
Rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. formou sprenevery tržieb inkasovaných od zákazníkov za vykonané služby predpokladá, že medzi poškodenou socialistickou organizáciou a páchateľom je právny pomer (pracovný apod.), ktorý zakladá povinnosť páchateľa odviesť zinkasované tržby socialistickej organizácii.
Nedovolené vykonávanie zárobkovej činnosti na úkor socialistickej organizácie bez existencie takého pomeru a ponechanie si zinkasovaných tržieb pre seba nezakladá preto trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák., ale podľa okolností trestný čin nedovoleného podnikania podľa § 118 tr. zák., alebo previnenie proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 17 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb.
Rozdiel medzi trestným činom nedovoleného podnikania podľa § 118 tr. zák. a previnením proti záujmom socialistického hospodárstva podľa § 17 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. spočíva v rozsahu, v akom bola konkrétna nedovolená činnosť vykonávaná. Zatiaľ čo u trestného činu podľa § 118 tr. zák. sa vyžaduje, aby páchateľ neoprávnene vykonával vo večšom rozsahu súkromné výrobné alebo iné zárobkové podnikanie, postačí na postih previnenie podľa § 17 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb., aby niekto vykonával v menšom rozsahu neoprávnene súkromnú výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť za tým účelom, aby získával trvalejší zdroj príjmov.
Rozsah nedovolenej výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti možno stanoviť v každom konkrétnom prípade až po úplnom a všestrannom zhodnotení objemu posudzovanej nedovolenej činnosti, jej významu pre zabezpečovanie potrieb spoločnosti, pre rozvoj alebo upevňovanie príslušných socialistických organizácií, ktoré sú pre obstarávanie potrieb obyvateľstva na konkrétnom mieste a v danom odvetví určené a konečne po zhodnotení dosiahnutého, event. zamýšľaného zisku. Nedovolená výrobná alebo iná zárobková činnosť musí mať pritom u páchateľa trestného činu podľa § 118 ods. 1 tr. zák. charakter podnikania, to je charakter určitej sústavnosti na spôsob živnostenského podnikania.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. 3. 1966 - 10 Tz 8/66.)
Rozsudkom Okresného súdu v Rožnave z 20. mája 1965 sp. zn. 3 T 147/65 bol o. i. obvinený A uznaný vinným, že ako správca hradu zhotovoval v dňoch 19. a 25. mája, 2., 10., 18., 24. a 29. júna, 2., 9., 15., 21. a 29. júla a 3., 10. a 14. augusta 1964 fotografie návštevníkov hradu z materiálu a prístrojmi Komunálnych služieb, sčasti zo zakúpeného materiálu, najmä fotopapieru a tieto fotografie predával návštevníkom hradu po 3,- Kčs za jeden kus. Takto utržené peniaze neodviedol Komunálnym službám, ale ponechal si ich v čiastke 2814,50 Kčs pre seba.
Tento čin bol posúdený ako rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), b) tr. zák. a obvinenému A bol uložený trest odňatia slobody v trvaní desiatich mesiacov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšebnú dobu troch rokov. Podľa § 228 tr. por. mu bolo uložené nahradiť Komunálnym službám škodu vo výške 2814,50 Kčs do 14 dní od právoplatnosti rozsudku.
Najvyšší súd