Input:

č. 25/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 25/1962 Sb. rozh. tr.
Hmotně odpovědný pracovník, který z nedbalosti neprovádí kontrolu výdejek materiálu ze skladu a jeho spotřeby nebo jinak se nestará o to, aby mohl zabránit úniku materiálu, a způsobí tím škodu převyšující 5000,- Kčs, dopouští se trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 tr. zák. Rovněž ten, kdo nepodepsal hmotnou odpovědnost, ovšem svým jednáním, tj. tím, že disponuje s uskladněným materiálem je spoluodpovědný za stav materiálových zásob a je tedy jeho povinností také řádně provádět kontrolu mezi výdejem a spotřebou, dopouští se jednání, svědčící o neodpovědném postoji k majetku v socialistickém vlastnictví, tedy trestného činu podle § 137 tr. zák.
(Rozhodnutí okresního soudu v České Lípě z 13. 4. 1962 - 3 T 17/62).
Okresní soud v České lípě uznal vinným obžalovaného M., že jako vedoucí kuchař podával větší porce jídel, než odpovídaly platným normám, nevyhotovoval řádně výdejky materiálu ze skladu odebíraného, dovoloval, aby i jiní zaměstnanci sami brali ze skladu potravin a svěřováním klíčů od skladu i lednice umožňoval takovým osobám vstup do těchto prostor bez jakékoliv kontroly a od 29. 8. 1961 přestal vůbec docházet do zaměstnání, při čemž neprovedl žádné předání svěřených zásob a že P. jako hmotně odpovědně vedoucí trpěl vylíčený stav, ačkoliv o nedostatcích věděl, nezajistil řádnou a účinnou kontrolu odběru a spotřeby materiálu v kuchyni, neprováděl žádné denní vyúčtování tržeb a rovněž denní odvod tržeb.
Tuto činnost obou obžalovaných posoudil jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák. a odsoudil oba obžalované podle téhož zákonného ustanovení k trestům odnětí svobody.
Z odůvodnění:
Z obsahu vyšetřovacího spisu, z výpovědi obou obžalovaných, výpovědi svědkyň zjistil, že obžalovaný P. nastoupil v dubnu 1961 jako vedoucí hotelu "Grand" v Novém Boru. V tomtéž měsíci se setkal s obžalovaným M. a tohoto získal jako kuchaře pro práci v hotelu. Skutečně pak M. v květnu uplynulého roku jako vedoucí kuchař nastoupil. Krátkou dobu po jeho nástupu svěřil obžalovaný P. klíče od skladu obžalovanému M., upustil od vydávání materiálu ze skladu pro potřeby kuchyně a činnost obžalovaného M. nekontroloval. V závodě bylo provedeno několik kontrolních inventur, při kterých byla zjištěna manka. Tak dne 17. 7. 1961 bylo zjištěno manko ve výši 789,- Kčs, ve skutečnosti však mělo být manko o 2873,- Kčs vyšší, neboť obžalovaný P. propočetl stav a po zjištění, že tato částka chybí, zaplatil ji jako tržbu za den 16. 7. 1961. Protože obžalovaný P. po této inventuře již nevěřil obžalovanému M., neboť si byl vědom toho, že jmenovaný nevyhotovuje řádně výdejky na odebraný materiál, že ke skladu mají přístup i jiné osoby a podobně, nechal obžalovaného M. výsledek kontrolní inventury ze dne 17. 7. 1961 spolupodepsat s tím, že je spoluodpovědným zaměstnancem. Zároveň obžalovaný P. oficiálně předal klíče od skladu obžalovanému M. Obžalovaný M. při odběru materiálu ze skladu vystavoval výdejky, ovšem nechal také materiál odebrat jinými zaměstnanci, avšak řádnou výdejky již nevyplnil a pokud ji vyplnil, neprováděl kontrolu, zda skutečně byl také na výdejce uvedený