Input:

25/1960 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech Garance

č. 25/1960 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a zemědělství
ze dne 23. února 1960
o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
Ministerstva zdravotnictví a zemědělství stanoví podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči a podle § 24 vládního nařízení č. 99/1952 Sb., o organizaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád):
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Brucelóza (nakažlivé zmetání zvířat) je vleklé bakteriální onemocnění, přenosné i na člověka.
(2)  Účelem této vyhlášky je zajistit zvýšenou péči o ochranu zdraví osob, které přicházejí do styku se zvířaty nemocnými brucelózou nebo podezřelými z nákazy touto nemocí (dále jen „brucelózní zvířata”), a to jak v zemědělských závodech, kde se soustřeďují brucelózní zvířata (v brucelózních izolátech - dále jen „izoláty”), tak i ve stájích s brucelózními zvířaty (dále jen „zamořené stáje”). Jde především o ošetřovatele a dojiče těchto zvířat a pracovníky veterinární služby a dále o zaměstnance jatek, mlékáren a kafilérií, pokud přicházejí do styku s brucelózními zvířaty nebo se surovinami pocházejícími od brucelózních zvířat.
Opatření v brucelózních izolátech a v zamořených stájích
§ 2
Umístění izolátu a zamořené stáje
Umístění izolátu nebo zamořené stáje nesmí být příčinou šíření nákazy. Proto jejich umístění určí veterinární lékař v dohodě s okresním hygienikem a výkonným orgánem místního národního výboru tak,
a)  aby nebyly umístěny těsně u silnice,
b)  aby zamořené stáje a výběhy byly prostorově, stavebně a provozně odděleny od jiných stájí, kde jsou ustájena zdravá zvířata,
c)  aby zařízení a umístění močůvkové jímky a hnojiště izolátu nebo zamořené stáje nedávalo možnost znečistění okolí mrvou a močůvkou.
§ 3
Zařízení izolátu a zamořené stáje
(1)  Vchody do izolátu musí být stále uzavřeny. U dveří musí být zvonek.
(2)  Každý vchod do prostorů izolátu a každý vchod do zamořené stáje musí být označen tabulí o velikosti 20x40 cm se zřetelným nápisem „Nakažlivé zmetání - vstup zakázán”.
(3)  Všechny hospodářské a obytné budovy i okolní prostranství kolem objektů sloužících k ustájení brucelózních zvířat musí být udržovány v dobrém hygienickém stavu a mají být zabezpečeny proti hlodavcům a hmyzu.
(4)  Před vchody do zamořené stáje, do místností pro ošetřující personál a do bytu v prostoru izolátu musí být dřevěné nebo železné rohože, ponořené v účinném desinfekčním roztoku chlórového vápna nebo chloraminu. Rohož musí být umístěna tak, aby každý, kdo vchází nebo vychází, musel na ni vkročit a dezinfikovat obuv.
(5)  Podlahy uvnitř stájí mají být nepropustné. Jejich povrch musí mít spád k odpadním kanálům ústícím do močůvkových jímek.
(6)  Všechny izoláty, pokud jsou určeny pro několikaleté používání, musí být postupně (do konce roku 1960) vybaveny řádnými umývárnami (podle možnosti s teplými sprchami) a zařízením pro omývání a dezinfekci obuvi (vaničkami). Jinak musí být u stájí zřízeny alespoň provizorní umývárny, šatny a