Input:

25/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech, ve znění účinném k 28.2.2000 Garance

č. 25/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech, ve znění účinném k 28.2.2000
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. března 1958
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2000 Sb. m. s.
(k 28.2.2000)
pozbývá platnosti ve vztahu mezi ČR a Ukrajinou
17/2002 Sb. m. s.
(k 2.12.1997)
pozbývá platnosti ve vztazích mezi ČR a Ruskou federací
Dne 17. října 1957 byla v Moskvě sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech.
Vláda Dohodu schválila dne 8. ledna 1958. Schválení Dohody příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 14. listopadu 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. ledna 1958.
Podle svého článku 11 Dohoda nabyla účinnosti dnem 14. ledna 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
David v. r
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 25/1958 Sb.
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech.
Vláda Československé republiky a
vláda Svazu sovětských socialistických republik,
vycházející z platné dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a přejíce si stanovit vzájemné podmínky a způsob studia, jakož i způsob úhrady nákladů spojených s pobytem a studiem občanů ČSR na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech Svazu sovětských socialistických republik a občanů SSSR na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech Československé republiky,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky:
Dr. Františka Kahudu,
ministra školství a kultury ČSR,
vláda Svazu sovětských socialistických republik:
Vjačeslava Petroviče Jeljutina,
ministra vysokých škol SSSR,
kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v náležité a dobré formě, dohodli se na tomto:
Článek 1
Smluvní strany budou přijímat na základě vzájemných žádostí ministerstva školství a kultury ČSR a ministra vysokých škol SSSR občany druhé země jako studenty a aspiranty na vysoké školy a vědecko-výzkumné ústavy.
Počet studentů a aspirantů přijímaných oběma Smluvními stranami ke studiu bude stanoven po vzájemné dohodě mezi ministerstvem školství a kultury ČSR a ministerstvem vysokých škol SSSR a bude uváděn v každoročním plánu kulturní spolupráce mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.
Studenti a aspiranti budou studovat obvyklým způsobem, podle studijních plánů platných v přijímacím zemi nebo i v kratší době, na níž se uvedená ministerstva předem dohodnou.
Článek 2
Pod pojmem vysoké školy se v této