Input:

R 25/1958; Garance

č. 25/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovení § 80 o. s. ř. nutno obdobně použít i na případy, kdy za řízení zanikne osoba právnická (Oblastní bytový komunální podnik).
Postup soudů a účastníků v takovém případě.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. listopadu 1957, Cz 624/57.)
Zásobování vodou a kanalisace, krajská správa v Teplicích, žalobou došlou na soud dne 20. dubna 1956, uplatnila proti Oblastnímu bytovému komunálnímu podniku místního národního výboru v Duchcově nárok na zaplacení vodného ve výši 26.479 Kčs z důvodů, že v r. 1J)53 dodávala do nemovitostí spravovaných žalovaným podnikem vodu.
Žaloba byla vrácena poštou nedoručena s poznámkou „Nepřijato“, aniž pro nepřijetí byly uvedeny nějaké důvody. Zástupce žalující strany při ústním jednání dne 14. června 1956, k němuž se za žalovanou stranu nikdo nedostavil, označil jako žalovanou stranu „Místní národní výbor v Duchcově, odbor pro místní hospodářství, a Bytová správa“ s tím, „aby po opravě byl stejnopis žaloby doručen“. Lidový soud doručil na to žalobu s obsílkou k ústnímu jednání nařízenému na den 10. července 1956 Místnímu národnímu výboru v Duchcově, odboru místního hospodářství.
Při tomto ústním jednání dostavil se za žalobce jiný zástupce a ten opět uvedl, že žalovanou stranu označuje „jako v žalobě, tj. Oblastní bytový podnik v Duchcově, v likvidaci“. Přítomný zástupce Místního národního výboru v Duchcově pak udal, že národní výbor vstoupí do řízení jako žalovaný pouze tehdy, pokud žalobce výslovně prohlásí, že žaloba směřuje proti Místnímu národnímu výboru v Duchcově. Pokud žalobce bude trvat na žalobě proti Oblastnímu bytovému komunálnímu podniku, přistupuje k řízení jako vedlejší účastník. Žalobce neučinil prohlášení požadované zástupcem místního národního výboru.
Lidový soud v Teplicích přesto vynesl rozsudek proti Místnímu národnímu výboru v Duchcově jako žalovanému a žalobu zamítl. Zjistil, že likvidační skupina provádějící likvidaci Oblastního bytového komunálního podniku v Duchcově skončila již svoji činnost, že není zde žádných osob, které by byly oprávněny a povinny za Oblastní bytový komunální podnik v Duchcově jednat, že likvidační skupina odevzdala nevydobyté pohledávky zrušeného podniku i jeho neuhrazené závazky Bytové správě při místním hospodářství Místního národního výboru v Duchcově s úkolem, aby vybilancované nároky doinkasoval a zjištěné závazky z výnosu inkasa uhrazoval. Lidový soud má za to, že žalovaný místní národní výbor obdržel pak zbývající podstatu nároků a závazků bývalého komunálního podniku pouze do zvláštní účelové správy, že však odevzdaná podstata nestala se součástí jmění žalovaného národního výboru, resp. nepřešla do jeho operativní správy a že tudíž žalovaný národní výbor není právním nástupcem zaniklého původního dlužníka žalobcova.
Krajský soud v Ústí n/Lab. z podnětu odvolání žalobce zrušil rozsudek lidového soudu i s celým řízením jemu předcházejícím a žalobu odmítl. Krajský soud zjišťuje, že Oblastní bytový komunální podnik v Duchcově vstoupil do likvidace dne 1. října 1955 na základě usnesení rady Místního národního výboru v Duchcově z 3. července 1955 a že po skončení likvidace dne 30. dubna 1956 byl uvedený podnik vymazán z podnikového rejstříku. Správně vytýká