Input:

25/1956 Sb., Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích, platné do 17.6.1960 Archiv

č. 25/1956 Sb., Zákonné opatření o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích, platné do 17.6.1960
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 28. června 1956
o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
K podnícení hmotného zájmu pracovníků strojních a traktorových stanic (dále jen „stanice”) na dalším zvyšování výnosů zemědělských plodin, na plnění výrobně finančního plánu a na snižování vlastních nákladů, ke zlepšení kulturních a sociálních podmínek těchto pracovníků a ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů stanic zřizuje se ve stanicích ředitelský fond !dále jen „fond”).
§ 2.
(1)  Do fondu plynou příděly v částkách stanovených podle
a)  výše naturálních odměn za práci stanic;
b)  výše peněžních odměn za práci stanic;
c)  počtu hektarů provedené podzimní orby, podmítky, senoseče, meziřádkové kultivace, sklizně kombajny a sklizně slámy;
d)  výše úspor docílených snížením vlastních nákladů stanovených výrobně finančními plány stanic.
(2)  Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství převádí příděly do fondu ze státního rozpočtu.
§ 3.
(1)  Z naturálních odměn odevzdaných oprávněným výkupcům za práce stanic se stanoví příděl fondu ve výši 5 % z cen, jimiž v běžném roce se oceňují naturální odměny.
(2)  Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může v dohodě s ministerstvem financí a po slyšení jednotné odborové organisace měnit stanovenou výši přídělů z naturálních odměn.
(3)  Příděly z naturálních odměn se fondu poskytují pod podmínkou, že byl splněn plán odvodů naturálních odměn stanice včetně zůstatků z minulého období, které mají býti vyrovnány v běžném roce; pro poskytnutí přídělu z naturálních odměn odevzdaných jednotným zemědělským družstvem (dále jen „družstvo”) je mimo to třeba, aby družstvo docílilo výnosu stanoveného typovou smlouvou mezi stanicí a družstvem. Další podmínkou poskytnutí tohoto přídělu v nezkrácené výši je nepřekročení plánovaných nákladů (§ 7).
(4)  Příděly do fondu z naturálních odměn za odevzdané maso a mléko se snižují o 5 %, nesplnila-li stanice celoroční plán senoseče.
(5)  Byly-li smluvené výnosy v jednotlivých družstvech překročeny, zvyšují se příděly z naturálních odměn do fondu o 5 % za každé procento překročení smluvních výnosů, nejvýše však o 100 % přídělu.
§ 4.
(1)  Z peněžních odměn placených za práce stanic se poskytuje příděl ve výši 2 % zaplacených peněžních odměn pod podmínkou, že byl splněn v průměrných hektarech roční plán výkonů v polních pracích a výmlatu a pod podmínkou splnění plánu příjmů na 100 %. Při splnění plánu příjmů nad 90 % nebo méně se tento příděl neposkytuje. Za každé procento splnění plánu příjmů nad 90 % se poskytuje 10 % přídělu, na který by stanice měla nárok při splnění plánu příjmů na 100 %. Další podmínkou poskytnutí tohoto přídělu v nezkrácené výši je nepřekročení plánovaných nákladů (§ 7).
(2)  Z příjmů za práce pro sklizeň roku 1955 a léta předchozí se příděl do fondu neposkytuje.
§ 5.
(1)  Příděly do fondu