Input:

č. 25/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 25/1955 Sb. rozh. tr.
Vecou, ktorej bolo použité na spáchanie trestného činu v zmysle § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák., môže byť nielen vec hnuteľná, ale aj vec nehnuteľná.
Ak niekto použitím veci, ktorá mu náleží, prispel úmyselne na spáchanie trestného činu a tým sa dopustil pomoci k trestnému činu (§ 7 ods. 2 tr. zák.) je možno vysloviť zhabanie takej veci podľa § 74 ods. 1 písm. c) tr. zák., keďže pomocník sám súčasne pre pomoc k trestnému činu, na spáchanie ktorého pomáhal, nie je stíhaný.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 19. novembra 1953, 5 To 506/53.)
Ľudový súd v Pezinku uznal obvineného vinným trestným činom ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1, 2 písm. c) tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že od r. 1950 do februára 1953 v dome, ktorý vlastnil spoločne so svojou manželkou, ukrýval na rôznych miestach a skrýšiach od povale až po pivnicu a v záhrade rôzny textilný a galanterný tovar, elektrické motory rôznej veľkosti a sily, tabakové výrobky, farby, pneumatiky, farbiarenský stroj a ďalší tovar vo veľkom množstve. Tento tovar pochádzal sčasti z bývalej živnosti obvineného, t. j. z jeho obchodu so strižným tovarom. Ten tovar pred znárodnením živnosti obvinený ukryl a po znárodnení neodovzdal. Okrem toho časť tohto tovaru nadobudol kúpou aj po znárodnení svojej živnosti. Všetko hromadil zo špekulačných dôvodov a tiež preto, lebo sa spoliehal nato, že nastane čas, kedy bude môcť súkromne obchodovať. O tom, že takto tovar ukryl v dome a v záhrade, vedela aj jeho manželka, ktorá mu tiež pomáhala pri rôznych príležitostiach pri ukladaní tovaru do skrine. Ľudový súd v rozsudku vyslovil pokiaľ ide o obvineného podľa § 47 tr. zák. prepadnutie celého jeho majetku. Pokiaľ ide o manželku obvineného, ktorá ináč nebola stíhaná ani žalovaná, vyslovil ľudový súd podľa § 74 ods. 1 písm. c) tr. zák. zhabanie jej majetku (ktorý bližšie neoznačil).
Krajský súd na odvolanie manželky obvineného pokiaľ ide o výrok o zhabaní jej majetku rozsudok ľudového súdu v tomto výroku zrušil a podľa § 74 ods. 1 písm. c) tr. zák. vyslovil zhabanie polovice domu patriacej vlastníckym právom manželke obvineného (s uvedením miesta a čísla domu).
Z odôvodnenia:
Na základe trestného oznámenia, výpovedí svedkov a výsluchu obvineného aj jeho manželky ako zúčastnenej osoby vzal odvolací súd za zistené, že tovar, ktorý obvinený hromadil tak, že tým sa dopustil trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods.l, 2 písm. c) tr. zák., bol ukrytý v dome a v záhrade patriacej k domu, ktorých nehnuteľností sú vlastníkmi rovnakým podielom obvinený a jeho manželka. Stav bol ten, že tovar bol na rôznych miestach opísaného domu natoľko ukrytý, že vyšetrujúce orgány tri dni ho museli hľadať. V záhrade v garáži boli uschované vlnené látky. V aute pod sedadlom boli nájdené balíky. V záhrade v jednej jame, ktorá na povrchu bola maskovaná, nad sudmi boli uskladnené gumové nohavičky. V záhrade v ďalšej jame v železných súdoch boli zakopané čistiace suroviny „Trichlor“. Na povale manzardného bytu bol ukrytý kalmuk (vigová tkanina) v množstve 3080 m. Na povale na trámoch bol uložený kockový cukor vo veľkých krabiciach. Boli nájdené pri domovej prehliadke tri rádia a mnoho