Input:

249/2013 Sb., Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance Archiv

č. 249/2013 Sb.
[zrušeno č. 267/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013
o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462, 463, 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „zákon“) obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem dokument obsahující soubor oznamovaných údajů podle této vyhlášky,
b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 3
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem
(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou a který není samosprávným investičním fondem, předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
a) do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
2. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
b) do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/hlavního administrátora“ a
2. OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti“.
(2) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, a obhospodařovatel, který je zahraniční osobou podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona a obhospodařuje