Input:

249/1949 Sb., Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob Archiv

č. 249/1949 Sb., Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1949
o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za účelem rozšíření a vybudování společensky pokročilejších forem hospodaření a tím zároveň k usnadnění výstavby a přestavby československého hospodářství a dále za účelem hospodárného uspořádání jiných organisací poskytují se berní úlevy v rozsahu dále uvedeném.
Oddíl I.
Úlevy při uspořádání některých poměrů družstev a jiných právních útvarů.
§ 2.
Úlevy pro splynutí družstev.
Splynou-li dvě nebo více družstev, osvobozují se od poplatků, od daně z obohacení, od daně z obchodu cennými papíry a od dávky za úřední úkony ve věcech správních (- dále jen: „poplatky“ -):
1. právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k převodu majetku družstva zanikajícího splynutím na družstvo přejímající,
2. podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení splynutí.
§ 3.
Úlevy pro přeměny společností v družstva.
Jestliže se obchodní společnost přemění ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, v družstvo, osvobozují se od poplatků:
1. právní jednání, podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení přeměny,
2. listiny o přeměně, pokud neobsahují jiná poplatná ujednání, kterých není třeba k provedení přeměny.
§ 4.
Úlevy pro některé převody majetku na družstva.
Jestliže se majetek (jednotlivý závod, část majetku) družstva převede na jiné družstvo, anebo jestliže se majetek obchodní společnosti nebo spolku převede ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, na družstvo, osvobozují se právní jednání, listiny a knihovní zápisy o převodu uvedeného majetku na družstvo od poplatků.
§ 5.
Úlevy pro převody majetku při uspořádání poměrů spolků a nadací.
Jestliže se majetek spolku nebo nadace, zanikajících sloučením nebo zrušením, převede na jiný