Input:

248/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 248/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 10. srpna 2022,
kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1označování a ověřování chmele, kontrolu zpracování, mísení a uvádění do oběhu chmelových produktů, stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a přestupky v této oblasti.


1 Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.”.
2. V § 2 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
3. V § 2 písm. b) se slova „pozemek osázený chmelovými rostlinami a opatřený chmelovou konstrukcí, jehož plochu v souladu s předpisem s bezprostředními účinky2astanoví prováděcí právní předpis” nahrazují slovy „zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou chmel, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele (dále jen „konstrukce”)”.
Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:
㤠3a
Výsadba chmelnic
Při založení chmelnice nebo dosadbě chybějících rostlin ve chmelnici lze použít pouze sadbu uváděnou do oběhu v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby19.


19 Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.”.
5. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:
㤠4
Evidence chmelnic
(1)  Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav. Evidence chmelnic není veřejně přístupná. Chmelnice se evidují podle chmelařských oblastí, katastrálních území a producentů.