248/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 248/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „zahraničí, včetně vývozu do jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „jiného než členského státu Evropské unie“.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „ze zahraničí, včetně dovozu z jiných členských států Evropské unie“ nahrazují slovy „z jiného než členského státu Evropské unie“.
3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud jde o obchod s vojenským materiálem ve vztahu k jiným než členským státům Evropské unie“.
4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) transfer vojenského materiálu uvnitř Evropské unie.“.
5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „humanitární pomoci nebo“ nahrazují slovy „humanitární nebo rozvojové pomoci anebo“.
6. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slova „včetně zpětného dovozu,“ vkládají slova „nebo daru představiteli jiného státu,“.
7. V § 6 odst. 1 se za slova „(dále jen „právnická osoba“)“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba v případech stanovených tímto zákonem (dále jen „fyzická osoba“)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; povolení se nevyžaduje v případě, že obchod s vojenským materiálem provádí Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra za podmínek stanovených v § 12a“.
8. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „vydáno“ vkládají slova „právnické osobě“.
9. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Povolení může být vydáno fyzické osobě, která je občanem České republiky, má trvalý pobyt na území České republiky a splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) bodech 1, 4, 5 a 6 a odstavci 1 písm. c) a d).“.
10. V § 8 písm. b) se za slovo „právnické“ vkládají slova „nebo fyzické“.
11. V § 8 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) provádění obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou, která je držitelem povolení.“.
12. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa podnikání, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo v případě, že žadatelem o povolení je fyzická osoba“.
13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „trvalý pobyt“ nahrazují slovy „adresa místa trvalého pobytu“.
14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „právnické osoby“ zrušují.
15. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „a požadovaná doba
 
 Nahoru