Input:

248/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 248/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V názvu zákona se za slova „z členských států Evropské unie“ vkládají slova „nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.
2. Nadpis části první zní: „ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“.
3. V § 1 odst. 1 se slova „penzijních plánů a činností z nich vyplývajících“ nahrazují slovy „zaměstnaneckého penzijního pojištění“ a slova „z členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“)“ se nahrazují slovy „ , kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.
4. V § 1 odst. 2 se za slova „důchodové pojištění,“ vkládají slova „úrazové pojištění,“.
5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).
6. V § 2 písmeno e) zní:
„e) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,“.
7. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.“.
8. V § 4 písmeno a) zní:
„a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele
1. požadavky právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,
2. informace o investičních limitech, které se vztahují na činnost instituce v České republice,
3. rozsah informací, které je instituce povinna