248/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 248/2005 Sb.
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2005,
kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 312/1993 Sb., vyhlášky č. 196/1994 Sb., vyhlášky č. 248/1994 Sb., vyhlášky č. 207/1995 Sb., vyhlášky č. 282/1995 Sb., vyhlášky č. 133/1999 Sb. a vyhlášky č. 415/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno d) zní:
„d) členů družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, a společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni (oddíl pátý),“.
2. V § 1 se písmeno j) zrušuje.
3. V § 1 písmeno k) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
„k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2(oddíl třináctý),


1§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
2§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 3, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 1 písm. l) se za slovo „Parlamentu“ vkládají slova „a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky“.
5. V § 19 odst. 2 písm. c), § 28 odst. 2 písm. c), § 69 odst. 2 písm. c) a § 81 odst. 2 písm. c) se slova „nebo civilní službu“ nahrazují slovy „s výjimkou služby vojáků z povolání“.
6. V § 28 odst. 1 větě první se slova „není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale“ nahrazují slovy „mimo pracovněprávní vztah“.
7. V § 33 větě první se slova „nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale“ nahrazují slovy „mimo pracovněprávní vztah“.
8. V § 46 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 41b zní:
„b) žáci středních škol a vyšších odborných škol (dále jen „střední škola“) a konzervatoří. Střední školou a konzervatoří se pro účely této vyhlášky rozumí střední škola a konzervatoř, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení41b;


41b§ 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.
9. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2 větě první
 
 Nahoru