Input:

245/1948 Sb., Zákon o státním občanství osob maďarské národnosti Garance

č. 245/1948 Sb., Zákon o státním občanství osob maďarské národnosti
ZÁKON
zo dňa 25. októbra 1948
o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti.1)
Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) Osoby maďarskej národnosti, ktoré dňa 1. novembra 1938 boly československými štátnymi občanmi, majú bydlisko na území Československej republiky a nie sú príslušníkmi cudzieho štátu, nadobúdajú bez ďalšieho československé štátne občianstvo dňom, kedy tento zákon nadobúda účinnosť, ak složia do 90 dní od tohto dňa sľub vernosti Československej republike (§ 2, ods. 2).
(2) Spolu s manželom, prípadne spolu s otcom alebo matkou, nadobúdajú československé štátne občianstvo nerozvedená manželka a maloleté deti, pokiaľ ho už nenadobúdajú podľa odseku 1, ak majú bydlisko na území Československej republiky.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby, ktoré sa ťažko previnily proti Československej republiky alebo jej ľudovodemokratickému zriadeniu. Ministerstvo vnútra sostaví do 30 dní od vyhlásenia tohto zákona soznam týchto osôb a dodá ho príslušným okresným národným výborom. Ďalej ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre osoby určené na výmenu podľa Dohody medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára 1946, č. 145 Sb.
§ 2.
(1) Výrok o nadobudnutí československého štátneho občianstva podľa tohto zákona prislúcha okresnému národnému výboru.
(2) O výkone sľubu vernosti Československej republike platia všeobecné predpisy.
§ 3.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v.r.
 
Příloha k zákonu č. 245/1948 Sb.
Úřední české znění zákona ze dne 25. října 1948, č. 245 Sb., o