Input:

244/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 244/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2021,
kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č. 48/2014 Sb. a vyhlášky č. 448/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1a písm. m) se slovo „odpovědným” nahrazuje slovem „odborným”.
2. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „ve formátu MDB” zrušují.
3. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení” nahrazují slovy „ , a to alespoň digitální technické mapy kraje zpracované podle zákona upravujícího zeměměřictví”.
4. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)  Mapová část podle odstavce 2 písm. e) se v rámci aktualizací plánu rozvoje zpracovává v digitální formě v jednotné datové struktuře a rozsahu podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Jednotná datová struktura obsahuje prostorové, technické a identifikační parametry jednotlivých objektů, kterými jsou liniová vedení vodovodů a kanalizací a bodové objekty zajišťující funkčnost celé infrastruktury.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 4 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „odstavce 3”.
6. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo stavby k jímání vody”.
7. V § 6 odst. 5 se slovo „července” nahrazuje slovem „srpna”.
8. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „přiváděcí řady,”.
9. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo stavby k jímání vody”.
10. V § 7 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „přiváděcí kanalizační stoky,”.
11. V § 7 odst. 8 se slovo „července” nahrazuje slovem „srpna”.
12. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby” zrušují.
13. V § 10 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)  údaje o kolaudačních rozhodnutích nebo o kolaudačních souhlasech ke stavbě, a pokud se tato rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,”.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako