244/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb., platné do 26.11.2003

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 244/2001 Sb.
[zrušeno č. 397/2003 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 22. června 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 32 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 3 a § 15 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 43/1997 Sb.
SEZNAM KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ
podle § 2 odst. 3 zákona
Text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 43/1997 Sb. viz Sb. 2001, čá. 93, str. 5198 až 5414
2. V příloze č. 4 v bodě a) se mění označení položky „0C004*)“ na „0C003*)`` a položky „0C005*)“ na „0C004*)“.
3. V příloze č. 4 v bodě a) se za slovo „Belgie`` vkládá slovo „Bělorusko“,
 
 Nahoru