Input:

244/1948 Sb., Zákon o státní mzdové politice, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 244/1948 Sb., Zákon o státní mzdové politice, platné do 31.12.1965
ZÁKON
ze dne 25. října 1948
o státní mzdové politice.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zásady státní mzdové politiky.
(1)  Ministerstvu sociální péče přísluší, aby vykonávalo působnost v oboru mzdové politiky podle zásad stanovených vládou v rámci jednotného hospodářského plánu, zejména aby
a)  stanovilo a měnilo mzdy i jiná plnění poskytovaná v souvislosti s pracovním nebo učebním poměrem, která mají peněžitou hodnotu,
b)  stanovilo a měnilo odměny i jiná plnění poskytovaná podnikatelem nebo zprostředkovatelem domácké práce domáckým dělníkům a osobám v podobném postavení,
c)  stanovilo a měnilo sazby pro ocenění naturálních požitků pro účely mzdové,
d)  zavedlo všeobecně nebo pro jednotlivé pracovní obory nebo závody práci v úkolu, po případě za prémii, a stanovilo a měnilo její podmínky.
(2)  Opatření podle odstavce 1, která mají všeobecnou povahu, činí ministerstvo sociální péče v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací a po slyšení vrcholných zájmových organisací hospodářských a vyhlašuje je v Úředním listě.
(3)  Kde se v tomto zákoně mluví o pracovních nebo učebních poměrech, rozumí se tím též poměr mezi podnikatelem nebo zprostředkovatelem domácké práce a domáckými dělníky nebo osobami v podobném postavení.
§ 2.
Platnost ujednání učiněných před účinností zákona.
(1)  Zaměstnavatelé jsou povinni předložiti ministerstvu sociální péče do dvou měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona ke schválení ujednání o plněních uvedených v § 1, odst. 1, písm. a) až c), k nimž došlo před účinností tohoto zákona v rámci smluvní volnosti stran a která nebyla dosud předložena ministerstvu sociální péče ke schválení.
(2)  Nebudou-li ujednání, na něž se vztahuje odstavec 1, předložena ke schválení ve lhůtě tam stanovené, pozbudou platnosti jejím uplynutím. Ujednání, která budou včas předložena ke schválení, ale jejich schválení bude odepřeno, pozbudou platnosti dnem, kdy zaměstnavateli bude doručen výměr, kterým se schválení odpírá.
(3)  V případech, kdy předpisy, smlouvy nebo služební řády v rozporu se zásadou mzdy podle zásluhy zaručují zaměstnanci výši mzdy i tehdy, kdy nekoná práce, pro něž tato výše byla stanovena, zmocňuje se ministerstvo sociální péče, aby v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organisací upravilo výši mzdy podle všeobecných zásad mzdové politiky.
Platnost ujednání učiněných za účinnosti zákona.
§ 3.
(1)  Zaměstnavatelé jsou povinni předložiti ministerstvu sociální péče ke schválení ujednání učiněná za účinnosti tohoto zákona o některém z plnění uvedených v § 1, odst. 1, písm. a) až c), pokud výše takového plnění není stanovena podle mzdové úpravy vydané podle tohoto zákona (§ 1) nebo podle příslušné mzdové úpravy vydané před účinností tohoto zákona (§ 19, odst. 2) nebo podle ustanovení platných kolektivních smluv. Bez tohoto schválení jsou taková ujednání od počátku neplatná.
(2)  O udělení schválení podle odstavce 1 jest nutno požádat do 14 dnů ode dne, kdy došlo k ujednání. Za dobu do schválení ujednání má zaměstnanec nárok na