24/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 24/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2015 byla ve Vídni podepsána Dohoda týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dnem podpisu.
České znění se vyhlašuje současně.

  
Dohoda
týkající se vzájemné spolupráce
při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha
mezi
Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií
Rakouské republiky
a
Ministerstvem dopravy
České republiky

  
Preambule

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvo dopravy České republiky, dále jen „Strany“,
majíce záměr vytvořit předpoklady pro kapacitní železniční dopravu mezi Rakouskou republikou a Českou republikou,
majíce na zřeteli stanovené cíle a obsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě,
majíce na zřeteli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy,
v souladu s Prohlášením ministrů dopravy Polské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rakouské republiky a Italské republiky ze dne 12. října 2006 o zájmu na rozvoji Baltsko-jadranského dopravního koridoru, včetně rozšíření VI. panevropského dopravního koridoru,
majíce na zřeteli Dohodu o spolupráci při dalším rozvoji železniční dopravy mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem pro veřejný sektor a dopravu Rakouské republiky ze dne 7. června 1995,
majíce na zřeteli Smlouvu o spolupráci na dalším rozvoji železničního spojení Berlín -Praha Vídeň, podepsanou ministry dopravy Spolkové republiky Německo, České republiky a Rakouské republiky dne 7. června 1995,
vědomy si významu železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno jako úseku koridorů hlavni sítě TEN-T Baltsko-jadranského a Východ-východní Středomoří a koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 5 a 7,
vedeny snahou poskytnout co nejlepší infrastrukturu pro přeshraniční železniční dopravu Vídeň - Praha a umožnit zkrácení jízdní doby,
vědomy si skutečnosti, že po provedení modernizace na české straně posílí svůj význam pro dálkovou dopravu také trať Linec - České Budějovice - Praha a že bude usilováno o čtyřhodinovou jízdní dobu Praha Linec s možností přestupu v Linci na dálkovou dopravu horního přepravního segmentu ve směru na Západ,
vedeny úmyslem zlepšit infrastrukturní předpoklady v transevropské železniční síti v dopravním tahu Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T,
vedeny úmyslem optimálním způsobem vzájemně propojit Vídeň a Prahu jakož i po nich následující centra pomocí transevropské železniční sítě, vyřešit přetížené úseky a optimálně je spojit v Baltsko-jadranském koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T,
vedeny úmyslem vytvořit v Baltsko-jadranském koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří základy pro převedení silniční nákladní dopravy na železnici v souladu s cíli bílé
 
 Nahoru