24/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 24/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 2015 byla v Port Louis podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dne 6. února 2017.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Mauricijské republiky
O LETECKÉ DOPRAVĚ
Vláda České republiky a vláda Mauricijské republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a
vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení leteckých dopravních služeb mezi a za územími svých států,
se dohodly takto:

  
Článek 1
(Definice)
Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:
(a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy včetně jakékoli změny příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud byly tyto přílohy a změny přijaty státy obou smluvních stran;
(b) výraz „letecké úřady“ znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy, a v případě Mauricijské republiky Ministra odpovědného za civilní letectví nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu, instituci nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c) výraz „určený letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této dohody;
(d) výrazy „území“, „letecká dopravní služba“, „mezinárodní letecká dopravní služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e) výraz „kapacita“ znamená množství služeb nabízené podle této dohody, obvykle měřené počtem letů (frekvencí), sedaček nebo tun zboží nabízených na trhu (mezi dvěma městy nebo zeměmi) nebo na lince za určité období, například za den, týden, sezónu nebo rok;
(f) výraz „tarif“ znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek) a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;
(g) výraz „Příloha“ znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 21 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechny odkazy na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu;
(h) výraz „EU smlouvy“ znamená Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie.

  
Článek 2
(Přepravní práva)
(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva
 
 Nahoru