Input:

R 24/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 24/1969 Sb. rozh.
Vznik nároku na invalidný alebo starobný dôchodok z poistenia osoby samostatne hospodáriacej nebráni získaniu nároku na invalidný alebo starobný dôchodok podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení pracovníkov, ak sú zákonné podmienky pre vznik takého nároku splnené bez zreteľa na dobu poistenia samostatne hospodáriacej osoby.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. 4. 1968, 7 Cz 23/68.)
Štátny úrad sociálneho zabezpečenia - Správa dôchodkov v Bratislave zamietol rozhodnutím zo 7. 12. 1966 žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku pracovníka.
Krajský súd v Košiciach zrušil uznesením z 27. 1. 1967 na opravný prostriedok navrhovateľa toto rozhodnutie odporcu a uložil mu, aby navrhovateľovi priznal starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov bez toho, že by, pravda, tento výrok čo do právneho podkladu a časového rozsahu vymedzil. Vychádzal pritom zo skutkového stavu, že sa navrhovateľ narodil 18. 4. 1897 a podľa osobného listu dôchodkového zabezpečenia vykazoval do 31. 12. 1964 včítane doby poberania invalidného dôchodku 25 rokov zamestnania a poistenia, z čeho doba 4 936 dní pripadá na poistenie zamestnanecké a doba 3 980 dní na poistenie samostatne hospodáriaceho roľníka; ďalších 646 dní predstavuje dobu poberania invalidného dôchodku nekrytú inou započítateľnou dobou. Zamestnanecké poistenie vykazoval navrhovateľ od roku 1921 do roku 1931 a potom od 7. 6. 1961 do 15. 9. 1965. Na základe týchto zistení dospel krajský súd k záveru, že nároky navrhovateľa je nutné posudzovať v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 a 3 vyhl. č. 102/1964 Zb. v súvislosti s ustanovením § 8 ods. 1 písm. b) cit. vyhl. Podľa uvedených ustanovení navrhovateľ splňuje podmienky pre priznanie sr\tarobného dôchodku z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov a pre vznik tohto nároku nie je prekážkou poberanie invalidného dôchodku z poistenia samostatne hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb. Ustanovenie § 9 ods. 1 vyhl. č. 102/1964 Zb. upravuje potom hodnotenie nárokov získaných v dôchodkovom zabezpečení osôb samostatne hospodáriacích, pričom sa nedotýka špeciálneho ustanovenia § 56 ods. 1 zák. č. 101/1964 Zb., ktorý upravuje súbeh nárokov na dôchodky a podľa ktorého, ak sú splnené podmienky pre nárok na dôchodok starobný a invalidný z akéhokoľvek sociálneho zabezpečenia, prislúcha len dôchodok vyšší. Jedinou výnimkou z tohto ustanovenia je § 20 ods. 2 zák. č. 101/1964 Zb., ktorý vylučuje priznanie invalidného dôchodku pracovníkovi, ktorý v čase vzniku úplnej invalidity už splnil podmienky pre nárok na starobný dôchodok, pokiaľ úplná invalidita nie je