Input:

R 24/1966; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 24/1966 Sb. rozh.
K postupu státního notářství při registraci smlouvy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 1965, 4 Cz 148/65.)
Podáním ze dne 10. dubna 1965 ohlásil A. H. k registraci kupní smlouvu ze dne 29. ledna 1965, jíž se svou manželkou P. H. kupoval od n. p. Chemko v H. dům čp. 592 postavený na parcele v M., a poukázal na směrnici ministerstva financí č. 10 z 2. dubna 1964, podle níž byla koupě provedena. Kupní cena byla určena částkou 86 425,92 Kčs. Ve smlouvě je uvedeno, že zastavený pozemek s dvorem a zahradou se na kupující nepřevádí a že se jim k tomuto pozemku zřídí právo osobního užívání. Ke smlouvě byla připojena jen administrativní dohoda, kterou Pozemní stavby n. p. v P. převedly s účinností od 30. září 1962 správu uvedeného domku na Chemkostav n. p. v H.
Státní notářství takto doloženou smlouvu registrovalo.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím státního notářství byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Účelem registrace smluv o převodech nemovitostí u státních notářství je především zabezpečit právní jistotu vzniku právních vztahů založených smlouvou. Zároveň je registrací zajišťována účinná kontrola souladu zájmu jednotlivce se zájmy společnosti, aby tak dispozice s nemovitostmi v osobním nebo soukromém vlastnictví nevedla k nehospodárnosti a k obohacování jednotlivců na úkor společnosti nebo spoluobčanů. Stejný účel sleduje také udělování souhlasu okresními národními výbory k převodům některých nemovitostí (viz směrnice ministerstva spravedlnosti a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 19. 5. 1964 o postupu při registraci smluv u státních notářství a při udělování souhlasu k převodům a nájmům některých druhů nemovitostí okresními národními výbory otištěná pod poř. č. 21/1964 Sb. Směrnic pro národní výbory, resp. pod poř. č. 8 Sbírky instrukcí a sdělení ministra