Input:

24/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, platné do 30.6.1967 Archiv

č. 24/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, platné do 30.6.1967
[zrušeno č. 59/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 1. března 1962,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 44 odst. 2 zákona č. 23, o myslivosti (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVÁ
§ 1
Myslivecká sdružení
(k § 4 zákona)
(1) Pracující z měst a venkova, kteří mají platné lovecké lístky, mohou vytvářet myslivecká sdružení k tomu, aby společně vykonávali v honitbách právo myslivosti. Myslivecká sdružení je socialistickou organizací.
(2) Činnost mysliveckého sdružení a práva a povinnosti jeho členů se řídí stanovami, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Myslivecká hospodář
(k § 15 zákona)
§ 2
(1) Státní organizace a myslivecká sdružení, které vykonávají v honitbě právo myslivosti (v dalším „uživatel honitby“), jsou povinny spravovat honitbu s péčí socialistického hospodáře a ustanovit k tomu kvalifikovaného mysliveckého hospodáře. jestliže okresní národní výbor neschválí nestanoveného mysliveckého hospodáře, popřípadě vzdá-li se myslivecký hospodář funkce, je uživatel honitby povinen navrhnout do 30 dnů okresnímu národnímu výboru ke schválení nového mysliveckého hospodáře.
(2) Mysliveckému hospodáři přísluší zejména připravovat plán mysliveckého hospodaření a lovu a dbát o jeho dodržování, dále dozírat, aby se právo myslivosti vykonávalo podle zásad řádného mysliveckého hospodaření a bylo v souladu s předpisy o myslivosti.
(3) Myslivecký hospodář provádí též potřebná opatření k záchraně užitkové zvěře, zejména hnízdících koroptví a bažantů. Za tím účelem jsou uživatelé honebních pozemků tvořících honitbu povinni oznámit mysliveckému hospodáři této honitby alespoň tři dny předem zahájení senoseče a kosení pícnin.
(4) Mysliveckým hospodářem může být ustanoven československý občan, který má platný lovecký lístek, prokáže, že již nejméně po pět let třeba ne po sobě jedoucích, měl lovecký lístek, je občansky bezúhonný a složí zkoušku pro myslivecké hospodáře.
§ 3
Zkoušku pro myslivecké hospodáře (dále jen „zkoušku“) nemusí skládat absolventi odborných lesnických škol nejméně na úrovni lesnických mistrovských škol (bývalé hájenské školy) a dále ti, kteří prokáží, že složili vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, zkoušku pro myslivce z povolání nebo zkoušku pro odborné lesní hospodáře, ustanovovací zkoušku anebo státní zkoušku lesnickou.
§ 4
Zkouška se koná každoročně u okresního národního výboru před zkušební komisí jmenovanou tímto národním výborem. Členem zkušební komise (jeho náhradníkem), s výjimkou zkušebního komisaře pro politickou výchovu, může být jen ten, kdo prokáže, že složil vyšší odbornou mysliveckou zkoušku nebo zkoušku pro myslivce z povolání nebo vykonal zkoušku pro odborné lesní hospodáře