Input:

R 24/1962 (tr.); Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky. Pracovní poměr - odpovědný pracovník. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. ... Garance

č. 24/1962 Sb. rozh. tr.
Placení "černých mezd" odpovědným hospodářským pracovníkům v úmyslu zajistit plnění úkolů socialistické organizace, zakládá trestný čin porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák., nejde-li o nápadný nepoměr těchto výhod k hodnotě vykonaných prací.
K výkladu okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 88 tr. zák. (výdělečně § 89 odst. 4 tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n/Lab. z 10. 4. 1962 - 5 To 467/61).
Obžalovaný technik Státního statku byl mimo jiné rozsudkem okresního soudu v Teplicích uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil jednak tím, že v létech 1950 - 1960 ve Lbíně, kde byl nejprve vedoucím farmy, odcizoval různé zemědělské produkty a 188 jutových pytlů a rozdával zaměstnancům při mlácení obilí v množství nejméně 30 q, čímž způsobil škodu nejméně 15 000,- Kčs a dále že v létech 1960 až 1961 v Kladrubech, kam byl přeložen, soustavně odcizoval stavební a instalační materiál v hodnotě asi 1426,- Kčs. Za tento trestný čin mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří let, vysloven zákaz činnosti v jakékoliv odpovědné funkci ve státním podniku a bylo vysloveno, že je povinen nahradit poškozenému Státnímu statku 10 600,- Kčs. Se zbytkem byl poškozený odkázán na řízení v občanskoprávních věcech.
Krajský soud v Ústí nad Ladem k odvolání obžalovaného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d), § 259 odst. 3 tr. ř. zrušil a obžalovaného uznal vinným, že
I. v létech 1956 až 1960 ve Lbíně poskytl zaměstnancům statku neoprávněné výhody přidělováním naturálního obilí v množství nejméně 30 q v hodnotě nejméně 8700,- Kčs,
II. v téže době ve Lbíně a od r. 1960 do roku 1961 i v Kladrubech ke škodě státního statku soustavně odcizoval zemědělské produkty a stavební materiál, a to v hodnotě nejméně 4730,- Kčs, čímž spáchal:
I. trestný čin porušování povinnosti při nakládání s hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák.
II. trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 tr. zák.
Za to odsoudil obžalovaného podle § 132 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a podle § 49 odst. 1 tr. zák. vyslovil zákaz činnosti ve vedoucí funkci v socialistickém sektoru na 5 let nepodmíněně.
Podle § 288 odst. 1 tr. ř. vyslovil, že obžalovaný je povinen nahradit Státnímu statku v Teplicích 6700,- Kčs. Se zbytkem nároku byl poškozený podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
Z odůvodnění:
Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek nejprve v otázce viny. Převzal správné zjištění prvého soudu, že obžalovaný v době kdy byl vedoucím farmy státního statku ve Lbíně, když bylo v roce 1956 zrušeno poskytování deputátů statkovým zaměstnancům, dával těmto zaměstnancům při mlácení zdarma obilí, a to tak, že celkem rozdal takto obilí dával