Input:

R 24/1960; Pracovní poměr. Mzda Garance

č. 24/1960 Sb. rozh.
Podmienky právne účinného preradenia v práci.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. marca 1960, 4 Cz 5/60.)
Žalobou podanou na Ĺudovom súde v Poprade domáhala sa žalobkyňa určenia trvania pracovného pomeru a zaplatenie mzdy za čas od 1. októbra 1957 do 31. januára 1958 vo výške 2700 Kčs, zvýšenej na ústnom pojednávaní 14. februára 1958 na 5517,20 Kčs, z toho titulu, že ju žalovaný podnik spôsobom právne neúčinným preradil 1. októbra 1957 na inú prácu (z funkcie vedúcej práčovne na manuálnu prácu pri mandlovaní prádla).
Ľudový súd v Poprade vyslovil, že pracovný pomer medzi účastníkmi trvá aj po 1. októbri 1957 a zaviazal žalovaný podnik na zaplatenie mzdy z titulu právne neúčinného preradenia v práci vo výške 5517,20 Kčs. Odvolanie podané do tohto rozsudku vzal žalovaný späť a krajský súd odvolacie konanie zastavil.
Ďalšou žalobou podanou na Ľudovom súde v Poprade domáhala sa potom žalobkyňa mzdy za čas od 1. februára 1958 do 8. marca 1958 a od 25. júla 1958 do 24. septembra 1958 vo výške 4512 Kčs 48 h.
Ľudový súd v Poprade žalobe vyhovel a Krajský súd v Košiciach rozsudok súdu prvej stolice potvrdil.
Najvyšší súd vyslovil na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že právoplatným rozhodnutím ľudového súdu v prvej veci a právoplatným rozhodnutím krajského súdu v druhej veci bol porušený zákon, pokiaľ nimi bol žalovaný podnik uznaný povinným zaplatiť žalobkyne mzdu.
Odôvodnenie:
Zamestnávateľ má právo požadovať na zamestnancovi zásadne len práce zmluvené alebo primerané (§ 3 zák. č. 244/1922 Zb.), a to na určitom pracovnom mieste. Zamestnávateľ nemôže teda požadovať na zamestnancovi práce, ktoré nepatria k druhu činnosti, pre ktorý bol zamestnanec prijatý, resp. ktoré nie sú prácami primeranými podľa § 3 zák. č. 244/1922 Zb. a nemôže ho tiež preradiť na iné miesto práce. Platí teda podľa platného práva zásada stálosti zamestnania, ktorá je prelomená v tých prípadoch, kedy zamestnanec sám súhlasí s preradením v práci alebo kedy toto preradenie v práci jako jednostranné opatrenie zamestnávateľa umožňuje právna norma (teda aj bez súhlasu zamestnanca). Podmienkou právne účinného preradenia v práci je preto jednak súhlas zamestnanca, resp. existencia právnej normy umožňujúcej preradenie bez jeho súhlasu a jednak tiež prejednanie v závodnom výbore ROH podľa § 27 zák. č. 51/1955 Zb.
Tieto