Input:

24/1959 Sb., Vládní nařízení o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol, platné do 24.2.1963 Archiv

č. 24/1959 Sb., Vládní nařízení o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol, platné do 24.2.1963
[zrušeno č. 16/1963 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1959
o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:
§ 1
Toto nařízení upravuje zaměstnávání absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol tak, aby absolventi v souladu s potřebami národního hospodářství mohli uplatnit své odborné znalosti získané studiem, aby byl zajištěn jejich další odborný a politický růst a absolventi mohli tak rozvinout všechny své schopnosti při plnění úkolů socialistické hospodářské a kulturní výstavby.
§ 2
(1) Zaměstnávání absolventů jsou povinny zajistit v oboru své působnosti ústřední úřady a orgány, a to v počtech a oborech, které jim byly stanoveny státním plánem rozvoje národního hospodářství. Za tím účelem ústřední úřady a orgány, popřípadě orgány jimi pověřené určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny absolventy zaměstnávat.
(2) Krajské plánovací komise určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny zaměstnávat absolventy dvouletého studia hospodářských škol a absolventy, jejichž počty a obory byly stanoveny krajským národním výborům státním plánem rozvoje národního hospodářství pro úseky hospodářství samostatně plánované národními výbory. Krajské plánovací komise přitom přihlížejí k požadavkům podniků.
(3) Plán početního rozdělení absolventů lékařských a farmaceutických fakult a odborných zdravotnických škol stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě se Státním úřadem plánovacím.
§ 3
Ústřední úřady a orgány, do jejichž oboru působnosti přísluší vysoké školy nebo výběrové odborné školy, nebo orgány jimi pověřené stanoví školám po projednání s nimi, pro které určené podniky (§ 2 odst. 1 a 2) a v jakém počtu mají doporučovat absolventy k přijetí do pracovního poměru.
§ 4
(1) O umísťování absolventů pečují v úzké spolupráci s podniky především příslušné vysoké a výběrové odborné školy. Škola projedná s absolventem jeho umístění a po projednání s příslušným podnikem (§ 3) doporučí absolventa tomuto podniku k přijetí do pracovního poměru. Souhlasí-li podnik při projednávání s přijetím absolventa, kterého mu navrhuje škola, je povinen po vydání doporučení přijmout absolventa po skončení jeho studií do pracovního poměru. Škola může doporučit absolventa, i když s jeho přijetím podnik při projednávání nesouhlasil, má-li za to, že nejde o důvody uvedené v § 5 odst. 1; orgánům státní správy, soudům a prokuraturám nemůže škola doporučit absolventa, s jehož přijetím tyto orgány při projednávání nesouhlasily.
(2) Při doporučování vychází škola z potřeb národního hospodářství a z politických a odborných znalostí absolventa a přihlíží k jeho studijním výsledkům a zájmům, zdravotním a rodinným poměrům.
§ 5
(1) Podnik smí odmítnout sjednání pracovního poměru s absolventem, který